За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Цел на проекта

Основна цел на настоящото проектно предложение е разработването на иновативен процес – технология за производство на метални пени – в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Разработваният иновативен процес – технология за производство на метални пени – попада в обхвата на следното приоритетно направление на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

Тематична област: мехатроника и чисти технологии.

Раздел:   Чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Основание за това твърдение дават следните факти:

  1. Разработваните пени ще са със завишени механични показатели и ниска плътност, което ще позволи използването им в автомобилната индустрия с цел икономия на гориво и електроенергия;
  2. Технологията ще използва отпадни алуминиевосплавни продукти;
  3. Разработваните пени ще могат да се използват за високоефективно екраниране на електромагнити лъчения;
  4. Пените са незапалими и нетоксични, а технологиите, чрез които ще се произвеждат са практически безотпадни.

Проектът се изпълнява изцяло в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, където в определената регионална специализация на приоритетните тематични области за СЗР „Мехатроника и чисти технологии“ е определена като приоритетна за района. Постигането на основната цел ще се гарантира посредством изпълнение на следните конкретни специфични цели:

  1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания , свързани с разработването на иновативния процес – до постигане на работеща технология в окончателен вариант;
  2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, необходимо за изпълнение на всички приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния процес.
  3. Защита на интелектуалната собственост върху иновацията, постигната в рамките на проекта, на национално или международно ниво.
  4. Визуализиране на проекта в съответствие с изискванията на процедурата.

Постигането на целите на проектното предложение ще доведе до повишаване на иновационната дейност на предприятието, създаване и разпространяване на иновационен процес , в резултат на което ще се повиши иновационният капацитет и конкурентоспособност на „Метални пени“ ЕООД. Основната и съпътстващите цели на проекта са в пълно съответствие със специфичната цел на настоящата процедура и Приоритетна ос 1 на ОПИК за повишаване на иновационната дейност на предприятията и ще допринесат за разработване на иновация с потенциал за внедряване в икономиката от стартиращото предприятие „Метални пени“ ЕООД.