За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Екип

  1. Проф. Константин Иванов Хаджииванов, административен ръководител на проекта

Квалификация и отговорности:

Отговаря за сключването и изпълнението на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, за организацията и изпълнението на дейностите, за подготовката и внасянето на междинните и финалния отчет. Следи за коректността на документите, за спазването на сроковете, разпределя задачите по проекта, контактува с изпълнителите. Във връзка с научната работа – участва пълноценно в целия процес на подготовка и разработванена проектната документация.

 

  1. Професор Людмил Борисов Дренчев, Научен ръководител на проекта

Квалификация и отговорности:

Ръководи научната дейност и екипа. Разпределя задачите, следи за постигнатите резултати,осъществява контрол върху заложените за постигане цели. Оказва консултантска помощ на административния ръководител и другите членове на екипа, следи напредъка на теоретичните разработки и създаването на технологията. Подпомага другите членове на екипа със знания и опит, съвети и практически насоки. Подпомага екипа при изготвяне на необходимите документи за подаване на заявка за регистрация на полезен модел или патент.

 

  1. Георги Димов Савов, специалист по взаимодействието на водорода с металите.

Квалификация и отговорности:

Опит при работа с водород-метални системи. Познаване на дифузионите процеси на газове в метали и влияние на водорода върху кристалната решетка и промяната на свойствата на металните материали при взаимодействие с него.

 

  1. Доктор Йордан Стефанов Георгиев, специалист изследовател

Квалификация и отговорности

Специалистът изследовател участва в изпълнението на изследователските дейности по проекта, отчита и анализира постигнатите резултати. Взаимодейства с колегите си във връзка с напредъка по проекта, участва в общите обсъждания на напредъка в работата по проекта. Докладва за забелязани проблеми, за пропуски в работата и за етапа на постигане на заложените цели. Изпълнява пряко поставени му задачи от Научния и административния ръководители на проекта.

 

  1. Мария Попска, Технически изпълнител

Квалификация и отговорности:

Изпълнява технически задачи, възложени му от Административния и Научния ръководител на проекта. Подпомага научния колектив при организацията на работа, осигурява доставките на консумативи и материали в съответствие със заявените количества.

 

  1. Доктор Михаил Димитров Колев, Заместник-научен ръководител

Квалификация и отговорности:

Подпомага изцяло Научния ръководител при изпълнение на задачите му и го замества при отсъствие или когато му е възложено.Също така изпълнява и изследователска работа, поема практически задачи, участва в работата по обсъждане на постигнатите резултати, напредъка по проекта, докладва за забелязани проблеми или не постигане на поставените цели

 

  1. Доктор Никола Людмилов Дренчев, Специалист изследовател

Квалификация и отговорности:

Специалистът изследовател участва в изпълнението на изследователските дейности по проекта, отчита и анализира постигнатите резултати. Взаимодейства с колегите си във връзка с напредъка по проекта, участва в общите обсъждания на напредъка в работата по проекта. Докладва за забелязани проблеми, за пропуски в работата и за етапа на постигане на заложените цели. Изпълнява пряко поставени му задачи от Научния и административния ръководители на проекта.

 

  1. Бойко Кръстев, специалист изследовател

Квалификация и отговорности:

Специалистът изследовател участва в изпълнението на изследователските дейности по проекта, отчита и анализира постигнатите резултати. Взаимодейства с колегите си във връзка с напредъка по проекта, участва в общите обсъждания на напредъка в работата по проекта. Докладва за забелязани проблеми, за пропуски в работата и за етапа на постигане на заложените цели. Изпълнява пряко поставени му задачи от Научния и административния ръководители на проекта.

 

  1. Илия Чорбов, конструктор

Квалификация и отговорности

Създава скици, технически и работни проекти на база на заданията, възложени му от научния екип. При изпълнение на длъжността осъществява необходимите функционални и организационни връзки с останалите членове на екипа. При изпълнение на задълженията си конструкторът осъществява контакти с патентно ведомство, изпитателни лаборатории – при необходимост. Анализира техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката на новата технология. Ръководи изработката на техническата документация, съпътстваща новата технология. Изпълнява и други задачи, поставени му от ръководството на проекта във връзка с възложената му работа.