EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Четвъртата национална конференция

Четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”

На 23 и 24 октомври 2014 г., в Големия салон на БАН, се проведе четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”.

K_IV_1Конференцията беше открита от проф. дтн Людмил Дренчев, директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии “Акад. А. Балевски” с център по хидро- и аеродинамика.

 

K_IV_2

 

 

 

 

82 доклада бяха представени на събитието, от които 40 секционни и 42 постерни. Автори и съавтори са участници от България, Гърция, Румъния и Русия. Работни езици: български и английски.

K_IV_3Студентите и докторантите, които участваха в конференцията със самостоятелни доклади, имаха предимството да не заплащат такса.
По време на І и ІІ сесия, бяха изнесени доклади, които анонсират последните постижения на нашите учени, в областта на металознанието и новите материали.
Пленарен доклад на тема PHYSICAL PROCESSES AND MATERIALS IN HIGH-ENERGY FLUXES PROCESSING беше изнесен от проф. д-р Петър Петров, Институт по електроника – БАН. Той представи най-новите постижения, свързани с обработката на метални материали с високоенергийни източници и постигнатото от авторите в тази област.

 

K_IV_7Демонстрирани бяха възможностите на приложението на хибридни, комбинирани методи за нанасяне на нано-покрития върху топлоустойчиви инструментални стомани, използвани в промишлеността.Особено място в докладите зае тематиката, свързана с новите, прогресивни методи на заваряване с НАНОМОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ. Разработките са  осъществени от  група учени от ИМСТЦХ-БАН, с Ръководител доц. д-р Пламен Ташев.
В Сесии ІІІ и ІV се разглеждаха проблемите, свързани с  ЯДРЕНА СИГУРНОСТ, СИСТЕМИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ и ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ  НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА НИ.
Важно значение имат съвместните разработки на ИМСТЦХ-БАН с Русенски Университет „А.Кънчев”, УНСС и ДАНС. Колективната работа включва разработки, свързани с  елементите на сигурността, също и такива с отношение към сензорни устройства и взриватели, предназначени за националната отбрана.

 

Първия ден от конференцията завърши с организиран вечерта коктейл-среща с участниците.

Заседанието от конференцията  по тематика – Хидро- и Аеродинамика се  проведе  във филиала на Института в гр. Варна, като по същото време продължаваха сесии и в София. Обект на изнесените доклади бяха  проблемите на оптималния режим на корабоводенето в реални експлоатационни условия, МОДЕЛА НА УПРАВЛЯЕМОТО ДВИЖЕНИЕ НА МОРСКИ ОБЕКТ ПО МЕТОДА „GREY BOX“,  ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ОТ ДЪНОТО НА ЧЕРНО МОРЕ и др.

 

K_IV_8Конференцията беше закрита от доц. д-р Кирил Стойчев, който обобщи постигнатите резултати от проведения научен форум и благодари на присъстващите за участието.

Материалите от четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014” са публикувани в сборник (ISSN 1313-8308) и в списанията „Journal of Material Science and Technology” (ISSN 081-9786) и „Engineering science ” (ISSN 1312-5702).

 

Публикации:

Биметални електрохимични покрития от (никел + цинк) върху стомана
Цялата информация

Нееластично повдение в берилиев бронз
Цялата информация

Импулсно виг заваряване на аустенитна стомана 1.4404 с различна честота на импулсите
Цялата информация

Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване и изследване на твърдост на наварения слой
Цялата информация

Анализ на микроструктурата на електросъпротивително заварени кръстови съединения от арматурна стомана
Цялата информация

Математичен модел на температурното поле при електросъпротивително заваряване
Цялата информация

Сравнение между билиниейни и мултилинейни материални модели върху напрегнато и деформирано състояние на нисковъглеродна стомана
Цялата информация

Модел на инсталация за фино смилане в суха среда на битови стъклени отпадъци и готова стъклена фрита
Цялата информация

Приложение на математичното моделиране при разработване на технология за леене на отливки от алуминиева сплав
Цялата информация

Идентификация на модела на управляемото движение на морски обект по метода „grey – box”
Цялата информация

Хидродинамичен анализ на плаващо съоръжение за  извличане на дълбоководни сулфитни разтвори от Черно море
Цялата информация

 

 

Относно Valentin Djambov