За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии

Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

Координатор на проекта е Институтът по обща и неорганична химия към БАН.

Центърът е съставен на принципа „комплементарност‐синергизъм” и обединява водещи научни групи от институти на БАН – Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация), Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски – БАН, Институт по катализ – БАН, Институт по механика – БАН, Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов” – БАН, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” – БАН, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, Институт по полимери – БАН, Институт по физика на твърдото тяло – БАН, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев – БАН и висши училища СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ‐София, ТУ‐Варна, ТУ‐ Габрово и ХТМУ‐София. Ролята на всяка една от партньорските организации е да се координират, организират и провеждат независими научно‐изследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии.

 

  • цел по‐тесни връзки с бизнеса, като асоциирани партньори въз основа на публично обявен конкурс са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и сдружение за НИРД. За осигуряване на по‐ високо научно ниво на центъра отново чрез обява като асоциирани партньори са привлечени структури от световно известни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет, Цюрих.

 

Планът на научно‐изследователската дейност по проекта е съставен с цел да се осигури изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10 годишен период. По този начин проектът ще има добавена стойност към реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

 

  • рамките на Центъра е предвидено изграждането на специфична инфраструктура, включваща конструирането на три уникални за страната апаратурни комплекса: Комплекс „ТУ” ‐ специализиран в областта на механтрониката, Комплекс „Лозенец” ‐ насочен предимно в областта на чистите технологии, Комплекс „Г. Милев” ‐ обхващащ областите мехтроника и чисти технологии. Новият тип инфраструктура ще обогати и задълбочи изследванията в областта на мехатрониката и чистите технологии, но също така ще спомогне за сформиране на конкурентноспособни и интердисциплинарни научно‐изследователски колективи, които са способни да участват успешно в други програми и конкурси.

 

Научната програма има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Тя е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично‐ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС:

РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг;

РП2. Електронни, оптични, сензорни и био‐мехатронни системи и технологии; РП3. Мехатронни системи и технологии; РП4. Чиста енергия и зелени технологии.

Темите са подбрани така, че да се следва цялостния икономически цикъл: от високотехнологично производство, през ресурсно ефективно производство към въвеждане на нисковъглеродна икономика. Провеждането на тези дейности е необходимо за да се постави научно‐изследователския фундамент в България за ускоряване на прехода й от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”

  • стратегическа цел на България за справяне с обществените предизвикателства.

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Относно Valentin Djambov