EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Удостояване с почетни звания “Honorable Member” на проф. Wang Cunlong и “Honorable Research Fellow” на проф. Feng Shaoren

 wang1  wang3  feng1

На заседание на 12 декември 2014 година Научният съвет прие единодушно решение за присъждане на почетното звание на Института “Honorable Member” на проф. Wang Cunlong и почетното звание „Honorable Research Fellow” на проф. Фен Шаорен за заслугите им в развитието на научното сътрудничество и разширяване на научно-приложни контакти между Института по металознание, съоръжения и технологии “ Акад. Ангел Балевски” с център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) с Вътрешномонголския института за изследване на метални материали (IMMMRI) в гр. Нимбо, Китай, както и за популяризиране на авторитета и постиженията на Института по металознание.


В продължение на повече от десет години ИМСТЦХ сътрудничи успешно с IMMMRI. През тези години между двата института се извърши трансфер на машини и технологии в областта на метода за леене с газово противоналягане, на полутечното щамповане на метали и сплави и метални композитни материали, високоазотни стомани, приложение на нанопрахове в леярските технологии, заваряване и др. В този период, с IMMMRI са сключени много договори за научно сътрудничество и трансфер на технологии. Основен двигател на сътрудничеството от страна на Китай, са директорът на IMMMRI проф. Wаng Cunlong и ръководителят на специализирания отдел на института проф. Feng Shaoren. Благодарение на тяхното активно участие, опитът и научните постижения на ИМСТЦХ получиха признание и приложение в научната и приложната дейност на IMMMRI.

Относно Valentin Djambov