За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Работни места по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

За назначаване на длъжност „изследовател без научна степен“ по  проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“,съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Свободни позиции – два броя за изследовател без научна степен, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Изследовател без научна степен, работещ по научни и научно-приложни проекти и задачи.

Висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или„Технически науки“,специфичен опит не се изисква.

Свободни позиции – един брой за инженер, който да изпълнява функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Инженер, работещ по научни и научно-приложни проекти и задачи.

Висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или„Технически науки“ , специфичен опит не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
  2. Автобиография (CV европейски формат);
  3. Диплома за завършено висше образование;
  4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход № 67, деловодство.

Етапи на конкурса:

  1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАНна адресhttps://ims.bas.bg/ в срок до 27.01.2020 г.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на 29.01.2020 г.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на адресhttps://ims.bas.bg/ в срок до 17:00 часа на29.01.2020 г.

За допълнителна информация пишете на e-mailljudmil.d@ims.bas.bgили звънете на тел. 02 46 26 220. Лице за контакт – проф. дтн Людмил Дренчев.

Относно Valentin Djambov