EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Книги

Книги
на учени от Институтa по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“  при Българската академия на науките

 • Arsov, Yanko, Emil Momchilov, Kamen Daskalov, Georgi Bachvarov. Theoretical and technological fundamentals of gas counter-pressure casting. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 2007, ISBN: 978-954-322-199-8.
  Към текста на книгата
 • Drenchev, Ludmil, Jerzy J. Sobczak. Gazars – A Specific Class of Porous Materials (Advanced Porous Materials by Knowledge-Based Design). Publ. by Motor Transport Institute – Warsaw and Foundry Research Institute – Cracow, 2008, ISBN: 978-83-60965-60-3 & 978-83-88770-40-1.
  Към текста на книгата
 • Drenchev, Ludmil, Jerzy J. Sobczak. Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by Use of Electromagnetic Field. Publ. by Foundry Research Institute – Cracow, 2010, ISBN: 978-83-88770-55-5.
  Към текста на книгата
 • Drenchev, Ludmil, Jerzy J. Sobczak. Self-healing materials as biomimetric smart structures. Publ. by Foundry Research Institute – Cracow, 2014, ISBN: 978-83-88770-98-2.
  Към текста на книгата
 • Grigorova, Nadejda G. Carbonitrides in Nitrogen Die and High Speed Steels. Chemical Phase Analysis. Sofia, 1995, ISBN: 954-799-491-3.
 • Mudali, K., Ts.Rashev and al. High Nitrogen Steels. Manufacturing, Properties and Applications. Narosa, New Delhi, India, 2006.
 • Popov, Angel, Nayden Naydenov. Study of Degradation Processes in Electronic Equipment of NPP. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014, ISBN: 978-954-07-3726-3.
 • Rashev, Tsolo. High nitrogen steels. Metallurgy under pressure. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 1995.
 • Russew, Krassimir, Liljana Glassy Metals. Springer, Berlin, 2016, ISBN 978-3-662-47881-3.
  Към текста на книгата
 • Smolenov, Hristo. The Light-Second Code and the Golden Ratio. Sofia, 2016, ISBN: 978-619-90498-0-8.
 • Sobczak, Jerzy, Andrzej Wojciechowski, Ludmila Boyko, Ludmil Drenchev, Pawel Darlak, Piotr Dudek. Materialy wysokoporowate. Publ. by Institut Odlewnictwa – Crakow, 2005, ISBN: 83-88770-20-9.
  Към текста на книгата
 • Sobczak, Jerzy, Ludmil Drenchev. Functionally Graded Materials. Processing and Modeling. Publ. by Foundry Research Institute – Cracow, 2008, ISBN: 978-83-60965-28-3 and 978-83-88770-31-9.
  Към текста на книгата
 • Sobczak, Jerzy, Ludmil Drenchev. Metal Based Functionally Graded Materials. Engineering and Modeling. ResearchGate, Bentham e Books, 2009, ISBN: 978-1-60805-038-3.
  Към текста на книгата
 • Zlateva, Ganka, Zlatanka Martinova. Microstructure of Metals and Alloys. An Atlas of Transmission Electron Microscopy Images. CRS Press, Taylor & Francis Group, 2008, ISBN: 978-1-4200-7556-4.
 • Арсов, Я.Б. Стоманени отливки. Изд. „Техника”, София, 1974.
 • Арсов, Я.Б. Стальные отливки. Изд. „Машиностроение”, Москва, изд. „Техника”, София, 1977.
 • Арсов, Янко. Леярски свойства на сплавите. Изд. на БАН, София, 1984.
 • Арсов, Янко, Емил Момчилов, Камен Даскалов, Георги Бъчваров. Теоретични и технологични основи на леенето с газово противоналягане. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2006, ISBN-10: 954-322-176-6, ISBN-13: 978-954-322-176-9.
  Към текста на книгата
 • Балевски, Ангел. Металознание. Изд. „Техника”, София, 1975 (5-то издание).
 • Будуров, Стоян, Тони Спасов. Увод в химията на твърдото тяло. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 1997, ISBN: 954-680-080-5.
 • Воденичаров, Стефан. Динамично разрушаване на метални структури. София, 2011, ISBN: 978-954-92552-3-2.
 • Гюров, Стойко. Рециклиране на медна пирометалургична шлака, Изд. “WINI-1837”, София, 2016, ISBN 978-954-9437-66-9.
 • Лукарски, Явор. Производство на манганови сплави от алтернативни суровини – дълбоководни полиметални конкреции. София, 2012, ISBN: 978-954-92552-4-9.
 • Новик, Ф.С., Я.Б.Арсов. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов. Изд. „Машиностроение”, Москва, изд. „Техника”, София, 1980.
 • Новик, Феликс, Янко Арсов. Планиране на експеримента в технологията на металите. Изд. „Машиностроение”, Москва, изд. „Техника”, София, 1981.
 • Попов, Ангел. Полупроводникови материали и структури за наноелектрониката. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2007, ISBN: 978-954-07-2539-0.
 • Попов, Ангел. Получаване на суперйонни кристали от RbAg4J5 в условия на микрогранитация. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2011, ISBN: 978-954-07-3206-0.
 • Попов, Ангел, Найден Найденов. Изследване на деградационни процеси в електронното оборудване на АЕЦ. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2011, ISBN: 978-954-463-164-2.
 • Пушкаров, Димитър. Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители. Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2015, ISBN: 978-954-322-816-4.
 • Рашев, Цоло. Добиване на легирани стомани. Изд. на БАН, София,
 • Рашев, Ц.В. Производство легированной стали, Изд. „Металлургия”, Москва, 1981.
 • Рашев, Ц.В., Е.И.Ковачев, Т.В.Стойчев, Ц.Т.Джонов, И.А.Рашева, Д.К.Косев, И.М.Пършоров, И.Андонов, Л.П.Димитров, Д.Д.Иванова. Инструментални стомани, Справочник, Изд. „Техника”, София, 1990.
 • Рашев, Цоло. Высокоазотистые стали. Металлургия под давлением, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 1995, ISBN: 954-430-357-Х.
 • Русев, Красимир, Лиляна Стоянова. Аморфни метални сплави. Издателска къща „МИНА“, София, 2009, ISBN: 978-954-92552-1-8.
 • Семерджиев, Стефан, Николай Попов, Никола Тулешков, Иванка Сгурева. Леене под налягане на разпенени термопласти. Изд. „Техника”, София, 1983.