EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проекти

Проекти в областта на материалознанието, екологията, ядрената сигурност, корабната хидродинамика.
 

Към проекти със собствена страница

Текущи проекти

Реализирани проекти

Тема на проекта:Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критична инфраструктура
Период на изпълнение:2011 – 2013
Ръководител:Координатор:Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- БАН
Анотация:Повишаване капацитета на ключови енергийни и транспортни инфраструктурни обекти с цел да се подобри икономиката и националните енергийна и транспортна инфраструктура
Получени Резултати:Подобряване на защитата на турбините на ядрени реактори, резервоари за природен газ, сигурността на вътрешни летища и др. срещу терористични заплахи
Финансирща организация:Европейска комисия, Програма "Превенция и подготовка за последиците от терористични и други свързани със сигурността рискове."
Тема на проекта:Следене усилията в напрегнатите стоманобетонни конструкции на блокове 5 и 6 на АЕЦ"Козлодуй"
Период на изпълнение:2012 – 2014г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Използвана е нова методика за изчисляване на еквивалентна напрегателна сила за индивидуален куполен и цилиндричен сноп с отчитане на характеристики, като конфигурация и дължина на снопа, триене на снопа в канала и поведение на анкерните детайли. Гарантирана е сигурността на базата данни чрез осигуряване на възможност за бърз “back-up”. На базата на изчислената еквивалентна напрегателна сила са дефинирани критерии за минимално допустими стойности на напрягането на сноповете
Получени Резултати:
Финансирща организация:АЕЦ "Козлодуй"
Тема на проекта:Високопроизводителни технологии за обработка на детайли върху металорежещи машини с ЦПУ
Период на изпълнение:2012 – 2014г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Проектиране на технологичните процеси и разработване на CNC програми за стругове и 5-осни обработващи центри с СNС (Computer Numerical Control). Разгледани са диалоговото автоматично програмиране и автоматичното програмиране с използването на САD/САМ (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) системи. Резултатите могат бъдат използвани от малките и средни предприятия с оглед увеличаване на тяхната конкурентоспособност
Получени Резултати:
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Сензори за регистриране на сеизмични вълни
Период на изпълнение:2012 – 2014г.
Ръководител:Доц. д-р Юри Бижев
Анотация:Пасивните сензори за откриване, класифициране и опознаване на сиезмични вибрации и трептения са основен модул на съвременните системи за защита на сухопътни обекти. Ще се изследват особеностите на разпространение на сиезмични сигнали и на работата на сиезмични сензори в различна среда. За повишаване на ефективността на класифициране и опознаване на обектите ще се усъвършенстват конструкците им и експериментират нови математически методи на обработка.
Получени Резултати:
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Комуникация и управление на специализирани изпълнителни устройства
Период на изпълнение:2012 – 2014г.
Ръководител:Доц. д-р Юри Бижев
Анотация:Охранителните системи могат не само да идентифицират, пропускат, регистрират и архивират, но и да имат и механизъм за защита от неправомерен достъп. Създаването на необходимите активни изпълнителни устройства, като самостоятелни изделия и като модули на система за защита се постига при усъвършенстване на средствата и способите за предаване на информация чрез радио модули за безжична комуникация.
Получени Резултати:
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Свързан аналитично-числен модел за компютърно прогнозиране и минимизиране на деформациите при заваряване на големи конструкции
Период на изпълнение:2007 – 2009г.
Ръководител:чл.-кор. дтн Стефан Христов
Анотация:Целта на този проект е да се развият нови обосновани решения, които изцяло или частично да заменят трудоемките и непрекъснати термомеханични симулации по методите на крайните елементи (МКЕ).
Получени Резултати:Резултатът се състои в създаването на лесно приложими заваръчно-симулационни програми и процедури, които да дават бърза прогноза на деформациите при големи и комплексни детайли.
Финансирща организация:Програма за обмен на кадри по изследователски проекти (ОКИП) между Р. България и Ф. Р. Германия за 2007 – 2008г
Тема на проекта:Технологична проба за изпитване на студени пукнатини на кръгови шевове на малки прътови или тръбни конструкции
Период на изпълнение:2009 – 2010г.
Ръководител:чл.-кор. дтн Стефан Христов
Анотация:Студените пукнатини представляват значителен проблем за качеството на заварени съединения от високояки стомани. Целта на този проект е да се развие ново обосновано решение, което дава възможност за провеждане на изпитване на студени пукнатини при кръгови шевове на малки проби от пръти и тръбички.
Получени Резултати:Разработени са 9 конструктивни варианта на пробата за изпитване склонността към образуване на студени пукнатини на кръгови шевове при високояки стомани на прътови или тръбни конструкции с малък диаметър.
Финансирща организация:Програмата за обмен на кадри по изследователски проекти (ОКИП) между Р. България и Ф. Р. Германия за 2009 – 2010г
Тема на проекта:Хармонизиране на стандартите, методите и процедурите за качество и компетентност в областта на заваряването
Период на изпълнение:2008 – 2010г.
Ръководител:чл.-кор. дтн Стефан Христов
Анотация:Целта е да се уеднаквят документите за преработка на ДОИ в следните насоки – професионално хармонизирано обучение по заваряване в Европа; проучване на Европейския опит и практика при разработване и прилагане на документи, касаещи квалификацията в областта на заваряването в ISQ; анализирани са резултатите от направените посещения от специалисти на секцията в Португалия и Финландия и е формирана комисия за анализ на държавните образователни изисквания за обучение (ДОИ) на заварчици с оглед изискванията на международните стандартизационни и други документи.
Получени Резултати:Приети са решения, в резултат на което сътрудници от НС участваха в съвместна комисия на НАПОО за преработка на ДОИ. Извършени са изменения и допълнения към ДОИ и същите са одобрени като нормативен документ за страната.
Финансирща организация:Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Центъра за развитие на човешките ресурси.
Тема на проекта:Разработване на система за дистанционно обучение на висши международни специалисти по заваряване
Период на изпълнение:2010 – 2012г.
Ръководител:Нео Неов
Анотация:Целта на този проект е да се разпространи натрупания опит в Германия за провеждане на курсове за обучение на персонал по заваряване с дистанционно компютърно обучение посредством програмен продукт на CD носител.
Получени Резултати:В ЦПО към ИМСТЦХ - БАН има правото и възможността да обучава Международни специалисти по заваряване чрез използването на Дистанционно обучение за част от учебния материал.
Финансирща организация:„Център за развитие на човешките ресурси“ - България, подпрограма „Леонардо да Винчи“
Тема на проекта:Подготовка и внедряване на международна учебна програма и организиране на пилотен курс за обучение на дизайнери на заварени конструкции
Период на изпълнение:2012 – 2014г.
Ръководител:доц. д-р Петър Държанов
Анотация:Основната задача по проекта е като се използва натрупан учебно-преподавателски опит в Швеция и Норвегия, да се създадат условия в България и Румъния за организиране на курсове за обучение на „Международни дизайнери на заварени конструкции“ (абревиатура IWSD), съпроводени с провеждане на изпити и квалификация на кандидатите съгласно правилата на Международния Оторизиращ Борд (IAB), звено към Международния Институт по Заваряване (IIW).
Получени Резултати:ЦПО към ИМСТЦХ – БАН е лицензиран с още една специалност да обучава за „Международен дизайнер по заваряване“.
Финансирща организация:по Програма „Обучение през целия живот“ на ЕК, се разработи в Център по заваряване на ИМСТЦХ – БАН, въз основа на договор между Бенефициента по Програмата ISIM – Тимишоара, Румъния