EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проекти

Проекти в областта на материалознанието, екологията, ядрената сигурност, корабната хидродинамика.
 

Към проекти със собствена страница

Текущи проекти

Реализирани проекти

Тема на проекта:Адаптивни сензорни системи със самоизграждаща се комуникационна среда за анализ на околното пространство
Период на изпълнение:2014 – 2016 г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи на различни по тип сензори в обща система в зависимост от изискванията за степен на защита, себестойността и целесъобразност на съответните модули.
Очаквани Резултати:Получаване на нови знания, свързани с характеристиките и изискванията на техническите средства за наблюдение и контрол, откриването и разпространение на нарушенията в статика на системите за наблюдение и въздействие. Създаване и усъвършенстване на пасивните и активните сензори за откриване, класифициране и опознаване на обекти, като самостоятелни изделия и като модули от система.Усъвършенстване на средствата и способите за намаляване на лъжливи и случайни сработвания и повишаване истинността при алармени събития. Създаване на усъвършенствани активни изпълнителни устройства, като самостоятелни изделия и като модули от системи. Усъвършенстване на средствата и способите за предаване на информация чрез радио модули за безжична комуникация.
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Мобилни системи за защита на обекти от критичната инфраструктура
Период на изпълнение:2014 – 2016 г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи и възможностите за съвместна работа на различни по тип линейни сензори в обща система. Основните индикативни параметри, по които се съди за заплаха и риск от неправомерно въздействие върху охраняемите обекти, са нарушенията на статика на системата,които могат да бъдат създадени от: излъчена от човешкото тяло топлина, движение, шум, вибрации, счупване, физическо разрушаване на целостта. На тези принципи работят и сензорите, които са най-важната съставна част на системите.
Очаквани Резултати:Получаване на нови знания, свързани с откриването и разпространение на нарушенията в статика на системата и за пространствено-временната им обработка. Създаване на усъвършенствани пасивните и активните сензори за откриване, класифициране и опознаване на обекти, като самостоятелни изделия и като модули на система за защита Усъвършенстване на средствата и способите за визуализация на информация от движещи се обекти. Минимизиране на лъжливи и случайни сработвания и повишаване истинността при алармени събития.
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Разработване на технология за електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве чрез внасяне на наноматериали в наварявания метал
Период на изпълнение:2012 – 2015г
Ръководител:доц. д-р Пламен Ташев
Анотация:Целта е да се разработи и реализира иновативна технология за електродъгово нанасянена износоустойчиви слоеве чрез добавяне на наноматериали към стопилката назаваръчната вана.
Очаквани Резултати:Съобразно разработената технология за наваряване и други технически изисквания свързани с управление и измерване на основни параметри на процеса като заваръчни ток и напрежение, температура и др. е комплектована необходимата апаратура, която е тествана и са наварени пробни образци.
Финансирща организация:Националния Иновационен Фонд
Тема на проекта:Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2018 г.
Ръководител:Доц. д-р Румяна Лазарова, проф. дфн Петър Петров
Анотация:Настоящият проект има за цел да получим модифицирани с наночастици от TiCN и AlN слоеве върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост и изясним процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация. Възнамеряваме да постигнем повишаване на повърхностната твърдост и износоустойчивост на избраните материали посредством нанасяне на наночастици върху металната повърхност с подходяща паста и следващото облъчване с електронен сноп. Планираме изследване на микроструктурата и свойствата на получените покрития; оптимизиране на технологичните режими на повърхностна обработка с високоенергиен източник; оптимизиране на концентрациите на наночастици в слоевете; обяснение на промяната на свойствата на модифицирания материал; определяне на формата и размерите на течната вана при селективно електроннолъчево претопяване със сканиращ електронен сноп, както и скоростите на кристализация чрез методите на числено моделиране; изследване на условията и процесите на зародишо- и структуроообразуване при внасянe на наночастици в субстрат от алуминий и AlSi12Cu2NiMg; изучаване на ролята на наночастици с малка и голяма разлика в параметрите на кристалната решетка в сравнение с тези на алуминия в процеса на бърза кристализация.
Очаквани Резултати:- Получаване на модифицирани повърхностни научни резултати: слоеве с наночастици от TiCN и AlN върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg с дебелини над 150 µm, микротвърдост над 2,5 пъти по-висока от тази на субстрата и по-висока износоустойчивост в сравнение с тази на субстрата. - Ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване. - С помощта на статистически методи и моделиране ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване, при които се получават слоеве с оптимални дебелини и свойства. - Ще се разработи топлинен модел, при който се вземат предвид стойностите на честотата и амплитуда на сканиране по предварително зададена траектория на потока ускорени електрони. Чрез числени пресмятания ще се определят формата, размерите на стопената зона, също така и скоростите на кристализация в нея. - Ще бъде получен материал с по-добри повърхностни свойства за производство на двигателни бутала и цилиндрови втулки. - Ще бъдат обяснени получените повърхностни свойства с процесите на структурообразуване. - Ще бъде изучен въпросът за ролята на наночастици с различен параметър на кристалната решетка върху процесите на кристализация с висока скорост. - Механизмът на зародишообразуване върху наночастица ще бъде изяснен.
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България
Тема на проекта:Теоретично и експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея наночастици
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2018 г
Ръководител:Доц. д-р Валентин Манолов
Анотация:Предлагат се изследвания на кристализацията на сплав AlSi, в която са въведени наночастици (НЧ). Използвани са два вида наночастици TiN и SiC. Те се характеризират с температури на топене, значително превишаващи температурата на течната сплав. Установено е, че след въвеждане те се разпределят хомогенно в стопилката. Когато започне охлаждането и температурата се понижи под ликвидуса, в стопилката се зараждат зародиши, върху които нараства твърда фаза. Присъствието на НЧ води до увеличение на броя на зародишите и съответно на зърната, които се образуват около тях. Това променя и параметрите на дендритите, които изграждат зърната. Изследването на описания процес ще се осъществи чрез разработване на едномерен и тримерен математичен модел. В тях са включени уравнения за топлообмен, кристализация и дифузия на легиращия елемент в зоната между нарастващите дендрити. Едномерния модел е по-опростен вариант с еднородна температура, зависеща само от времето. Тримерният модел дава възможност да се изследва поведението на сплавта в различни точки от тримерната област. Той се решава за съответните микрообеми в тези точки. Моделите ще бъдат решени числено с използване на подходящи схеми. Ще бъдат определени: температурната зависимост от времето, скоростта на охлаждане, преохлаждането, скоростта на отделяне на твърдата фаза, изменението на радиуса на дендритните разклонения, разстоянието между вторичните оси или средния размер на зърната и разпределението на концентрацията на легиращия компонент без и с НЧ.
Очаквани Резултати:
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България
Тема на проекта:Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране на аморфни и нанокристални метални пени
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2019 г
Ръководител:Проф. дтн Людмил Дренчев
Анотация:Формирането на метални стъкла (метални материали с аморфна структура) става, когато металната стопилка чрез охлаждане се превръща в твърдо тяло без да кристализира. Полученото аморфно тяло има структура, пряко онаследена от течността. За първи път метално стъкло е получено в Caltech от W. Klement, Willens и Duwez през 1960 използвайки сплавта Au75Si25. Металните стъкла биха имали твърде ограничено приложение, ако тяхното получаване е възможно само при екстремни условия. От съществено значение е да се създадат такива състави на сплавите и методи за получаване, които да направят възможно получаването на аморфни материали от разтопени сплави при сравнително ниски скорости на охлаждане и в големи размери. От изключителна важност е да се изследват принципите и физичните явления, които участват при формирането на обемните метални стъкла. Освен състава на сплавите, създаването на аморфни метални композити е другият начин за подобряване на свойствата на металните стъкла. Различни аспекти на тази тема са във фокуса на съвременното металознание. Главната цел на този проект е създаването на математични модели и софтуерни продукти за числени симулации, които да допринесът за по-дълбокото разбиране на целия комплекс от физични явления, участващи във формирането на структурата на аморфните метални материали и по-специално аморфните метални пени. Ще бъдат търсени ефективни инструменти за контрол на структурата, съответно свойствата, на такива материали. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните задачи: 1. Математично описание на химичното взаимодействие между компонентите на стъклоформиращите сплави и търсене на принципите за избор на състав, осигуряващ широк интервал между температурата на застъкляване Tg и първата температура на кристализация Tx; 2. Моделиране на движението на газови мехури във високовискозна течност; 3. Разработване на математичен модел на еласто-пластичното поведение на аморфните метални пени и изучаване подобряването на пластичността на аморфните метални материали поради въвеждане на втора фаза (нанокристална или газова); 4. Модификация на съществуващото и конструиране и изработка на ново уникално оборудване за получаване на аморфни метални пени с контролирана (включително градиентна) пореста структура; 5. Определяне на основните механични качества на хомогенно структурираните аморфни метални пени; 6. Експериментални и теоретични изследвания насочени към получаването и охарактеризирането на структурно и функционално градиентни аморфни метални пени. Фундаменталният характер на изследванията в предлагания проект се обуславя от: - Създаването на експериментално потвърдени модели на формиране на структурата и определяне на свойствата на базата на структурните характеристики; - Разработване на специално оборудване и нов метод за получаване на хомогенно или градиентно структуриране аморфни метални пени. Подобни резултати не са публикувани досега, но разглежданата тема е важна и положителните резултати ще допринесат за развитието не само научно-изследователската дейност, но и научно-приложната такава.
Очаквани Резултати:
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България
Тема на проекта:Структурообразуване на композитно покритие от хром с нанодиаманти върху спечени железни прахове и алуминиеви сплави
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2018 г.
Ръководител:Доц. дтн Нели Гидикова - Самичковски
Анотация:Спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави са електрохимично покрити с хром, модифициран с нанодиамантени частици (ND). Изследвано е влиянието на концентрацията на диамантените наночастици в електролита и параметрите на електролизния процес върху характеристките на получения легиран хромиран слой: дебелина, микроструктура, добив на метал, разпределението на Cr, C и Fe по дълбочина на покритието. Паралелно с това са изследвани контролно някои химични и механични свойства на получените композитни покрития. Тези резултати са представени в редица публикации и доклади на членовете на колектива [1-7]. Дадена е също заявка за патент, рег.No 112323/20.06.2016. Остават обаче няколко въпроса от фундаментален характер, чието изясняване ще внесе яснота в теорията, респ. практиката на нанотехнологията на електрохимичното металоотлагане, а именно: • Каква е ролята на ND при електрохимичното хромиране в частност и при метализиране изобщо. Диамантените наночастици участват ли във фазо- и структурообразуването на композитното покритие и установяване на зависимостта на този факт от условията на електроотлагане. • Електрохимичното отлагане в присъствието на ND специфичен процес ли е, т.е. зависи ли от конкретната двойка метали (матрица и покриващ метал) или има общовалиден характер. За решаването на тези въпроси, които са основната тема на проекта, е необходимо: 1. Получаване на покрития от хром, модифицирани с нанодиамантени частици върху спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави; 2. Изследване на фазо-и структурообразуването на покритията чрез методите на сканиращата електронна микроскопия (SEM), трансмисионна електронна микроскопия (TEM), рентгенодифракционен анализ (XRD), енергийно дисперсионна спектрометрия (EDS), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS). 3. Създаване на методика за изследване на химичния и фазов състави на покритието чрез неговото отделяне от основния материал. По този начин ще се определи състоянието на въглерода в матрицата и в покритието, което според нас е твърде важно за разбиране на положителното влияние на диамантените частици върху свойствата на покритието.
Очаквани Резултати:
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България
Тема на проекта:Синтез и охарактеризиране на наномодифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и изследване на корозионната им устойчивост
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2018 г.
Ръководител:Гл. ас. д-р Станчо Иванов Йорданов
Анотация:Основната цел на проекта е синтезирането и охарактеризирането на многослойни нанопокрития получени чрез зол-гел метод върху различни видове стомани, като активна среда. Обект на изучаване са нанопокритията от SiO2, TiO2, ZrO2 модифицирани с редкоземни оксиди, оксиди на преходните елементи и нанодиаманти. Микроструктурата и нанохарактеристиките на получените покрития ще бъдат изследвани с помощта на гама от съвременни методи – XPS, SEM, TEM, методът – „солена мъгла”, и др. Паралелно ще бъдат изследвани основните свойства на нанопокритията. Изследванията са пионерни преди всичко по отношение на съставите на нанопокритията. Научните приноси на подобно изследване ще обхващат изясняването на редица неустановени до сега взаимовръзки между условията на получаване на нанопокритията и техните структурни характеристики, както и зависимостта на свойствата от тези характеристики. Успешното получаване на устойчиви покрития ще има ясен и значим приложен принос към развитието на нанотехнологиите. Непосредствен резултат от изследванията е разширяването на областите на компетентност и умения на колектива, като към опита му в областта на синтеза на керамика и стъкла, ще се прибавят и нови знания в едно модерно направление - получаването на нанопокрития върху стомани с разширяване знанията върху многослойните покрития. Актуалността на подобна разработка се определя от все по-широкото изследване на нанопокритията във всички области на науката и техниката, както и от съществуващите проблеми при получаване на стабилни нанопокрития. Новополучените покрития ще допринесат за развитието във фундаменталната област на науката. Изграждането на междуинституционално партньорство ще даде възможност за устойчиво бъдещо развитие на изследвания в различни области на материалознанието.
Очаквани Резултати:
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България
Тема на проекта:Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”
Период на изпълнение:2018 - 2023
Ръководител:• Институт по роботика "Св. Ап. и Ев. Матей" при БАН
Анотация:В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация). Подобен ЦК, обединяващ посочената в заглавието му тематика, отсъства както в ЕС, така и в България. По тази причина ЕК и НАТО определят квантовата комуникация заедно с роботиката като хипертехнологии на 21 век. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на партньорите ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност.
Очаквани Резултати:В рамките на проекта ще бъде създаден обединен лабораторен комплекс, оборудван със съвременна апаратура, който ще ни позволи през следващите 10 години и след това да провеждаме висококачествени научни изследвания, да разработваме нови продукти и прототипи, обекти на интелектуалната собственост като предлагаме и услуги в сферата на ИКТ и приоритетно в роботиката. Научните области на проектното предложение са комуникационните технологии, изкуствения интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по нетрадиционни канали и създаване на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда. Преодоляването на прекъсването на радиовълните и радиокомуникациите при крупни земетресения, атомни или ядрени аварии, изригвания на вулкани или в бедствени ситуации включително тероризъм може да се преодолее чрез квантовата комуникация на сплетени фотони в континиума пространство-време.
Финансирща организация:BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
Тема на проекта:ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С TRIP-ЕФЕКТИ ВЪВ ВИСОКОЛЕГИРАНИ ЖЕЛЕЗНИ И КОБАЛТОВИ СУПЕР СПЛАВИ
Период на изпълнение:декември 2017 – декември 2020 г
Ръководител:Доц. д-р Стоян Пършоров, проф. дфн Петър Петров
Анотация:Проектът се отнасят до високолегирани сплави, т.н. TRIP (Transformation Induced Plasticity) сплави на желязна и кобалтова основа с ниска енергия на дефектите в подреждането. Целта е: Да се изследват температурните и деформационни зависимости на TRIP-ефекта на γ→ε→α превръщането през стадиите на деформационно мартензитообразуване. Да се получат данни и оцени влиянието на повърхностна обработка с високоенергийни източници, като електронно-лъчево въздействие, върху TRIP-ефектите в тези сплави. Ще се проверят следните хипотези: Възможност за повишаване на максималната склонност към деформационното мартензитообразуване посредством TRIP-ефекта чрез намаляване на ЕДП при легиране на аустенита с азот в определени концентрационни граници и възможност за повишаване на работните свойства и корозионната устойчивост на кобалтовите супер сплави.
Очаквани Резултати:Ще се създаде модел на механизма на уякчаване, свързван с микроструктурните параметри и енергията на дефектите в подреждането, при прилаганите на външни деформационни въздействия. Ще се се получат експериментални данни за ролята на легиращите елементи за постигането на максимална склонност към деформационно мартензитообразуване. Ще се изследват TRIP- ефектите в стомана, позната като стомана на Заке и Паркер. Ще се изследва възможността за определяне на параметрите, дефиниращи фазовите превръщания. Ще се получат конкретни данни и ще се оцени влиянието на повърхностна обработка с високоенергийни източници, като електронно-лъчево въздействие, върху TRIP-ефектите в сплавите с ниска енергия на дефектитев подреждането. Ще се получат конкретни оригинални данни относно връзката между TRIP-ефектите в кобалтови супер сплави и продължителната и електрокорозионната им устойчивост в симулиращи биологични разтвори. Ще се устанви ролята на криогенните обработки въху TRIP- ефектите и структурата и енергията на дефектитев подреждането на изследваните супер сплави.
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България, договор ДН 17/2017