За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в авиокосмическата индустрия

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2018-2019 г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ:„Нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в авиокосмическата индустрия”.

 

ФИНАНСИРАНЕ: ФНИ с договор № КП-06-РУСИЯ/22 от 28.09.2019 г., 40 000 лв.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 28.09 2019 г. до 28.09 2021 г.

 

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Московски държавен технически университет „Н.Е.Бауман” .

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА ОТ ИМСТЦХА – БАН:Проф. Н. Л. Георгиев, д.т.н.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:София 1574, бул Шипченски проход 67, niki0611@abv.bg, 0888543499.

 

ОСНОВЕН НАУЧЕН ЕКИП ОТ ИМСТЦХА – БАН:

Акад. Стефан Борисов Воденичаров;

Гл. ас. д-р Валери Стефанов Пъневски;

Гл. ас. д-р Венцислав Иванов Пехливански;

Инж. Огнян Димов Тодоров.

 

ОСНОВЕН НАУЧЕН ЕКИП ОТ МОСКОВСКИ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ:

К.т.н. Сергей Иванович Ивашов, ръководител на проекта от руска страна;

Ст. н. с.Владимир Всеволодович Разевиг;

Ст.н.с. Андрей Викторович Журавлев;

Ст.н.с. Леся Николаевна Онищенко;

Маргарита Александровна Чиж.

 

РАЗШИРЕН НАУЧЕН И ЕКСПЕРТЕН ЕКИП:

Доц. д-р Атанас Димитров Начев, ТУ – София, филиал Пловдив;

Доц д-р Стоян Георгиев Колев;

Гл.ас. д-р Мартин Николаев Лолов;

Инж. Николай Петров Пенев;

Владислав Кирилов Стойчев;

Станислав Нанев Нанев;

маг. Станимир Минчев Минев;

Мария Йовкова Попска;

Миглена Стефанова Огнянова;

Милка Владимирова Владимирова;

Василка Радкова Владимирова.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Нарастващото използване на композитните материали, особено във високотехнологични области като авиокосмическата индустрия, енергетиката, безпилотните системи и пр. е сериозно предизвикателство пред съществуващите технологии за техния безразрушителен контрол. Главната причина за това е факта, че поради голямото затихване в редица композитни материали ултразвуковите, инфрачервените, радиографичните, индукционните технологии за контрол са недостаъчно ефективни. Това важи най вече за високопорестите композитни материали на базата на пенополиуретан, стъкловлакна, кевлар и др., използвани за изработване на редица авиационни детайли, топлоизолационни системи, устройства на безпилотни летателни апарати и пр.

Една от възможните технологии за решаване на проблема с безразрушителен контрол в тези случаи е чрез свръхвисокочестотна диагностика. Пионери в това отношение са учените от Московския държавен технически университет „Н.Е.Бауман”, създатели на холографски подповърхностен радар, работещ в диапазона до 6.8 гигахерца. По настоящем те работят за изследване на възможностите за безразрушителен контрол на композитни материали чрез свръхвисокочестотни излъчвания в други честотни диапазони, вкл. и този от 24 гигахерца.

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при Българската академия на науките (ИМСТЦХА-БАН) има богат опит в разработването и тестването на радари, работещи в диапазони от 24 гигахерца. Същевременно, ИМСТЦХА-БАН разполага с богат набор от съоръжения за производство на редица композитни материали пенополиуретан, стъкловлакна, топло и шумоизолационни  материали и др.

Основна цел на проекта е да се получат нови знания, в резултат на които да се разработят нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали чрез използване и доразвиване на радиолокационните методи за подповърхностно сондиране и чрез създаване на специализиран софтуер за отчитане на нееднородностите на средата за разпространение. Допълнителна цел на проекта е тези технологии да се сравнят с най разпространените използвани в момента и да се предложи използването им в авиокосмическата и други индрустии на двете държави. Съпътсваща цел на проекта е развитието на партньорските отношения между учени от двете държави и публикуване на резултатите в реферирани научни издания.

За създаване на посочените нови технологии, наред с другото се предвижда и използване на невронна мрежа за обработване на информацията главно с цел постигане на висока разделителна способност. За прилагане на този подход е необходимо да се познава обемното разпределение на електрическите свойства на композитния материал, което може да се базира на математически модел (използващ примерно метода на Гаус-Нютон), подкрепен с данни от експериментални изследвания (определящи затихвнето на съответното свръхвисокочестотно колебание в някои основни типове композитни материали от посочения тип).

Предвижда се руската и българската страна да координират дейностите си, като българската страна разработи математически модел на затихването на колебания от гигахерцов диапазон (24 гигахерца) при разпространение в основни типове композитни материали на базата на порести и влканести структури, да изработи отделни образци от тях, да изгради експериментална установка и да проведе апробация на модела чрез тестове. Руската страна ще проведе собствени изпитвания и ще развие софтуерния продукт за обработване на радиолокационната информация и за провеждане на дефектоскопия.

Част от експериментите ще бъдат съвместни или ще се дублират за верификация на данните в страната – партньор.

Очаква се в резултат на проекта да се предложи нова технология за безразрушителен контрол за нуждите на българските авиоремонтни заводи, на енергийни дружества, на производителите и ползвателите на безпилотни апарати и пр. Тази технология би могла да се използва самостоятелно или в съчетание с останалите технологии за безразрушителен контрол за нуждите на входящ, изходящ и текущ контрол на компоненти от посочения клас композитни материали.

Предвижда се публикуване на резултатите в международни реферирани издания.

 

XIII научно-техническа конференция „Радиолокационные системы малой и сверхмалой дальности“,  проведена  на 05.02.2020 вМГТУ им. Н.Э. Баумана – Москва
Цялата информация

 

Проектът е представен на НТК «Радиолокационные системы малой и сверхмалой дальности», проведена в МГТУ „Н. Е. Бауман“ – Москва
Цялата информация

Разработен е уникален изпитателен стенд за определяне на затихването на свръх високочестотните колебания при преминаването им през различни материали
Цялата информация

Разработени са три типа тестови образци на материали за провеждане на експерименти и изследвания
Цялата информация

В МГТУ „Н. Е. Бауман“ – гр. Москва са проведени лаборатарни изследвания на образци предоставени от българския екип.
Цялата информация

На базата на резултатите получени от българския екип в МГТУ „Н. Е. Бауман“ – гр. Москва започва разработването на нова серия от средства за безразрушителен контрол, използващи честоти от 18 и 24 Гигахерца
Цялата информация