За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в авиокосмическата индустрия

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2018-2019 г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ:„Нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали използвани в авиокосмическата индустрия”.

 

ФИНАНСИРАНЕ: ФНИ с договор № КП-06-РУСИЯ/22 от 28.09.2019 г., 40 000 лв.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 28.09 2019 г. до 28.09 2021 г.

 

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Московски държавен технически университет „Н.Е.Бауман” .

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА ОТ ИМСТЦХА – БАН:Проф. Н. Л. Георгиев, д.т.н.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:София 1574, бул Шипченски проход 67, niki0611@abv.bg, 0888543499.

 

ОСНОВЕН НАУЧЕН ЕКИП ОТ ИМСТЦХА – БАН:

Акад. Стефан Борисов Воденичаров;

Гл. ас. д-р Валери Стефанов Пъневски;

Гл. ас. д-р Венцислав Иванов Пехливански;

Инж. Огнян Димов Тодоров.

 

ОСНОВЕН НАУЧЕН ЕКИП ОТ МОСКОВСКИ ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ:

К.т.н. Сергей Иванович Ивашов, ръководител на проекта от руска страна;

Ст. н. с.Владимир Всеволодович Разевиг;

Ст.н.с. Андрей Викторович Журавлев;

Ст.н.с. Леся Николаевна Онищенко;

Маргарита Александровна Чиж.

 

РАЗШИРЕН НАУЧЕН И ЕКСПЕРТЕН ЕКИП:

Доц. д-р Атанас Димитров Начев, ТУ – София, филиал Пловдив;

Доц д-р Стоян Георгиев Колев;

Гл.ас. д-р Мартин Николаев Лолов;

Инж. Николай Петров Пенев;

Владислав Кирилов Стойчев;

Станислав Нанев Нанев;

маг. Станимир Минчев Минев;

Мария Йовкова Попска;

Миглена Стефанова Огнянова;

Милка Владимирова Владимирова;

Василка Радкова Владимирова.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Нарастващото използване на композитните материали, особено във високотехнологични области като авиокосмическата индустрия, енергетиката, безпилотните системи и пр. е сериозно предизвикателство пред съществуващите технологии за техния безразрушителен контрол. Главната причина за това е факта, че поради голямото затихване в редица композитни материали ултразвуковите, инфрачервените, радиографичните, индукционните технологии за контрол са недостаъчно ефективни. Това важи най вече за високопорестите композитни материали на базата на пенополиуретан, стъкловлакна, кевлар и др., използвани за изработване на редица авиационни детайли, топлоизолационни системи, устройства на безпилотни летателни апарати и пр.

Една от възможните технологии за решаване на проблема с безразрушителен контрол в тези случаи е чрез свръхвисокочестотна диагностика. Пионери в това отношение са учените от Московския държавен технически университет „Н.Е.Бауман”, създатели на холографски подповърхностен радар, работещ в диапазона до 6.8 гигахерца. По настоящем те работят за изследване на възможностите за безразрушителен контрол на композитни материали чрез свръхвисокочестотни излъчвания в други честотни диапазони, вкл. и този от 24 гигахерца.

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при Българската академия на науките (ИМСТЦХА-БАН) има богат опит в разработването и тестването на радари, работещи в диапазони от 24 гигахерца. Същевременно, ИМСТЦХА-БАН разполага с богат набор от съоръжения за производство на редица композитни материали пенополиуретан, стъкловлакна, топло и шумоизолационни  материали и др.

Основна цел на проекта е да се получат нови знания, в резултат на които да се разработят нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали чрез използване и доразвиване на радиолокационните методи за подповърхностно сондиране и чрез създаване на специализиран софтуер за отчитане на нееднородностите на средата за разпространение. Допълнителна цел на проекта е тези технологии да се сравнят с най разпространените използвани в момента и да се предложи използването им в авиокосмическата и други индрустии на двете държави. Съпътсваща цел на проекта е развитието на партньорските отношения между учени от двете държави и публикуване на резултатите в реферирани научни издания.

За създаване на посочените нови технологии, наред с другото се предвижда и използване на невронна мрежа за обработване на информацията главно с цел постигане на висока разделителна способност. За прилагане на този подход е необходимо да се познава обемното разпределение на електрическите свойства на композитния материал, което може да се базира на математически модел (използващ примерно метода на Гаус-Нютон), подкрепен с данни от експериментални изследвания (определящи затихвнето на съответното свръхвисокочестотно колебание в някои основни типове композитни материали от посочения тип).

Предвижда се руската и българската страна да координират дейностите си, като българската страна разработи математически модел на затихването на колебания от гигахерцов диапазон (24 гигахерца) при разпространение в основни типове композитни материали на базата на порести и влканести структури, да изработи отделни образци от тях, да изгради експериментална установка и да проведе апробация на модела чрез тестове. Руската страна ще проведе собствени изпитвания и ще развие софтуерния продукт за обработване на радиолокационната информация и за провеждане на дефектоскопия.

Част от експериментите ще бъдат съвместни или ще се дублират за верификация на данните в страната – партньор.

Очаква се в резултат на проекта да се предложи нова технология за безразрушителен контрол за нуждите на българските авиоремонтни заводи, на енергийни дружества, на производителите и ползвателите на безпилотни апарати и пр. Тази технология би могла да се използва самостоятелно или в съчетание с останалите технологии за безразрушителен контрол за нуждите на входящ, изходящ и текущ контрол на компоненти от посочения клас композитни материали.

Предвижда се публикуване на резултатите в международни реферирани издания.

 

XIII научно-техническа конференция „Радиолокационные системы малой и сверхмалой дальности“,  проведена  на 05.02.2020 вМГТУ им. Н.Э. Баумана – Москва
Цялата информация