EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проекти

Проекти в областта на материалознанието, екологията, ядрената сигурност, корабната хидродинамика.
 

Към проекти със собствена страница

Текущи проекти

Реализирани проекти

Тема на проекта:Разработване на ново поколение леки метални материали за съвременни космически приложения
Период на изпълнение:2014-2016 г.
Ръководител:Проф. Людмил Дренчев, дтн; на целия проект проф. Йежи Собчак, Институт по леене в Краков.
Анотация:Проектът има за цел да разработи и охарактеризира нов клас леки висококачествени метални материали и метални композити с хомогенна и градиентна структура, която осигурява драстична промяна във възможностите за приложение в самолетни и космически системи. За да се реализира тази цел ще бъдат разработени магнезиеви материали с подредена порестост и викокоякостни влакна или метални нишки като усилваща фаза.
Очаквани Резултати:Експериментална установка и технология за получаване на олекотени магнезиеви композити с подредена газова порестост и с влакна като усилваща фаза.
Финансирща организация:Европейска космическа агенция
Тема на проекта:Оползотворяване на отпадния продукт летяща пепел за получаване на съвременни леки и евтини композити на базата на алуминиеви сплави
Период на изпълнение:2015-2016 г
Ръководител:Проф. Людмил Дренчев, дтн
Анотация:Проектът може да се разглежда като стъпка към оползотворяването на отпадния продукт летяща пепел чрез разработването на нови високопорести структури и олекотени метални композити. Летящата пепел се генерира в огромни количества не само в България и Китай, но и във всички индустриални страни по света. Целта на проекта е да бъдат разработени технологии за оползотворяване на летяща пепел получавана в България и Китай като усилваща фаза в метални композити. Структурата и механичните свойства на получените композитни материали ще бъдат определени с цел да се улесни тяхното приложение като структурни и функционални елементи в различни инженерни системи.
Очаквани Резултати:Натрупване на научен опит за ефективни и отговарящи на съвременните екологични изисквания технолотии за оползотворяване на летящата пепел като усилваща фаза във висококачествени и евтини метални композити.
Финансирща организация:Фонд "Научни изследвания", Програма за научно сътрудничество с Китай
Тема на проекта:Изследване на взаимодействието на сложно-съставни силикати от металургичната шлака с алкални разтвори
Период на изпълнение:2014-2016
Ръководител:Доц. д-р инж. Иван Пенков
Анотация:Целта настоящия проект е насочена към получаване на нови, фундаментални знания за взаимодействието на съставна стъкловидна фаза от медна пирометалургична шлака с алкални разтвори. Шлаката е със сложен химичен състав, минерална структура и силна кристализационна способност и знания за разтворимостта на силициев диоксид в алкален разтвор и последващата му неутрализацията с минерална киселина не могат да се прилагат директно. Получените данни ще могат да се ползват за създаване на нови екологичносъобразни процеси за рециклиране на шлаката и за получаване на микро и нано-размерен аморфен силициев диоксид (силикагел) с ниска плътност и голяма активна повърхност.
Очаквани Резултати:Ще бъдат получени нови данни за: кинетиката и механизма на окисление; разпределението на фазите; морфология и аморфност на силикатната фаза; химия на разтваряне на съставна стъкловидна фаза в алкален разтвор
Финансирща организация:МОМН, Фонд научни изследвания .Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области 2014г.
Тема на проекта:Изследване и определяне на оптималните технологични параметри на процеса на електросъпротивително заваряване на стоманени телове и арматурна стомана с цел повишаване на качеството на заварените съединения и намаляване на енергийните разходи
Период на изпълнение:2012 – 2015г.
Ръководител:Доц. д-р Явор Лукарски
Анотация:Целта е да бъдат контролирани и управлявани процесите на електросъпротивително заваряване на телове и арматурна стомана. Това е от голямо значение за индустрията поради все по-нарастващото потребление на заварени мрежи в строителството, животновъдството (птицевъдството), търговията и бита.
Очаквани Резултати:Получените резултати и „Бази данни” ще доведат до значително усъвършенстване на метода за контрол на различните параметри на процеса на заваряване на телове и арматура, което ще доведе до повишаване на качеството на заварените съединения, намаляване на енергийните разходи и непряк положителен екологичен ефект.
Финансирща организация:Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.
Тема на проекта:Подобряване на технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез компютърно симулиране и нанотехнология
Период на изпълнение:2012 – 2015г.
Ръководител:Доц. д-р Валентин Манолов
Анотация:Чрез компютърно симулиране и внасяне на наноматериали се оптимизират технологиите за леене на различни по геометрия алуминиеви отливки
Очаквани Резултати:Създадени са методи и алгоритми за математично моделиране, компютърно симулиране и оптимизация на съвременни технологии за формиране на висококачествени отливки с оглед повишаване на конкурентноспособността на националните производители на такива отливки при стриктно спазване на екологичните норми и изисквания.
Финансирща организация:Национален иновационен фонд
Тема на проекта:Изследване и разработване на технологии за рециклиране на метални отпадъци
Период на изпълнение:2014 – 2017г.
Ръководител:Доц. д-р Валентин Манолов
Анотация:Поради нарастващото количество метални отпадъци и в частност окалината ще се търсят ефективни технологии за оползотворяване на тези отпадъци
Очаквани Резултати:Ще бъдат разработени технологии за рециклиране на метални отпадъци от металургичното производство.
Финансирща организация:Национален иновационен фонд
Тема на проекта:Съвместно изследване на наномодифицирана специална бутална алуминиева сплав
Период на изпълнение:2014-2015 г.
Ръководител:Доц. Ленко Станев
Анотация:Разработва се технология за въвеждане и усвояване на наноразмерни прахове-модификатори в стопилка на бутална алуминиева сплав.
Очаквани Резултати:Повишаване на качеството на детайли, произведени от модифицираната бутална алуминиева сплав
Финансирща организация:China North Industries Corp. - Китай
Тема на проекта:Техническо сътрудничество за разработване на документация, развитие и оптимизиране на технология за леене с газово противоналягане на детайл носач
Период на изпълнение:2014-2015 г.
Ръководител:Доц. Ленко Станев
Анотация:Разработва се, комплексна конструктивна и технологична документация на цялостния процес на получаване чрез леене с газово противоналягане, на високоотговорен детайл (носач ) от окачването на автомобилите
Очаквани Резултати:Оптимизиране на технологията, с цел получаване на бездефектни висококачествени детайли за автомобилната промишленост.
Финансирща организация:Ningbo Surface Engeneering Research Center. - Китай
Тема на проекта:Разработване на нови безоловни керамични материали за електрониката
Период на изпълнение:2014 - 2016г.
Ръководител:доц. д-р Любен Лаков
Анотация:Проектът е свързан с политиката на Европейския съюз от 21.06.2016г. произвежданите и внасяни в ЕС електрически и електронни керамики да не съдържат тежки метали, а също и приетата от Р България наредба, според която забраните се отнасят и за нея, като член на ЕС.
Очаквани Резултати:Разработват се състави и технология за производство на безоловна керамика за електрониката и най-вече за кондензаторни материали за температурна компенсация и висока диелектрияна проницаемост.
Финансирща организация:7-ма сесия на Национален иновационен фонд
Тема на проекта:Подобряване на градската сигурност и защита с внедряване на усъвършенствани детекторни и сензорни системи.
Период на изпълнение:2020
Ръководител:Координатор:Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- БАН
Анотация:В Европа градските райони осигуряват достъп до високо интегрирани инфраструктурни системи като водно, електрическо и газово снабдяване, комуникации и обществен транспорт, също така и множество обекти като химически заводи, петролни рафинерии , ядрени централи и др
Очаквани Резултати:Главната цел на проекта е да осигури ефективна сигурности защита на населението с развитието на усъвършенствана детекторна и сензорна система, която бързо и точно да локализира и характеризира заплахите като физическо или кибер проникване, откриване на химикали или експлозиви.
Финансирща организация:HORIZON 2020