EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Работни места

Институтът по металознание обявява свободни места за специалисти с више образование, желаещи да работят в областта на взоимодействието на водород с различни метали и съпровождащите този процес явления. Цел на дейността е експериментално изследване и теоретично описние на химическите реакции и масопреноса при дифузия на водород в метали и сплави. Специалисти без опит, но с интереси в конкретната област, както и квалифицирани такива, могат да бъдат полезни за успешното развитие на изследванията. Студенти от по-високите курсове също могат да участват в изследователската дейност в рамките на временен трудов договор. Има възможност за дипломни работи и докторантура. За повече информация се обръщайте към проф. Людмил Дренчев, тел. 02 46 26 220.

 

Търсене на работни места по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Цялата информация

Търсене на работно място по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „Н.Ц. ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Цялата информация