EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за заемане на академична длъжност професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат:
доцент д-р Любомир Андреев Анестиев.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на професор по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на доцент д-р Любомир Андреев Анестиев за участие в конкурса за професор по научната специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6
Цялата информация