EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по по Научна област 5 „Технически науки”, професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“.

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат: гл. ас. д-р Ваня Дякова.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на доцент по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на гл. ас. д-р Ваня Дякова за участие в конкурса за доцент по Научна област 5 „Технически науки”, професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“.
Цялата информация


Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност 02.19.07 „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за  сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)“  в научна област 5. Технически науки професионално направление 5.13 Общо инженерство – обявен в    ДВ 84/29.09.2020

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат:
д-р Аделина Димитрова Тумбарска.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на доцент по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на д-р Аделина Димитрова Тумбарска за участие в конкурса за доцент по научната специалност 02.19.07 „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за  сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)“  в научна област 5. Технически науки професионално направление 5.13 Общо инженерство
Цялата информация


Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност  „Технологии, машини и системи в леярното производство“  в научна област 5. Технически науки професионално направление 5.6 Материали и материалознание , за нуждите на НС3 към института- обявен в    ДВ 29/9.04.2021.

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат: д-р Ангел Маринов Великов.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на доцент по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на д-р Ангел Маринов Великов за участие в конкурса за доцент по Научна област 5 „Технически науки”, професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“.
Цялата информация


На 05.10.2021 г. беше проведен избор по конкурс за заемане на академичната длъжност на „доцент“ в Научна Секция 3 на ИМСТЦХА при БАН (обявен в ДВ брой № 29/09.04.2021 г.).

По предложение на Научно Жури в състав:
1. Проф. д-р Жулиета Атанасова Калейчева (ТУ-София);
2. Проф. д-р Галина Иванова Николчева (ТУ-София);
3. Проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова (ТУ-София);
4. Проф. д-р Стойко Атанасов Гюров (ИМСТЦХА – БАН, София);
5. Проф. д-р Станчо Петков Петков (ИМСТЦХА – БАН, София);
6. Проф. д-р Любен Иванов Лаков (ИМСТЦХА – БАН, София);
7. Проф. д-р Любомир Андреев Анестиев (ИМСТЦХА – БАН, София),

с решение на Научния съвет на ИМСТЦХА – БАН (Протокол № 9 т. 1 от 06.10.2021) на обявената позиция беше избран д-р Ангел Маринов Великов.