За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

ИНСТИТУТЪТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” – БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание  – 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция  6 „Високопорести метални материали“ към Института със срок 2 /два/ месеца от публикуването в Държавен вестник.

Защита на дисертацията на маг. Петко Станчев Петков за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Цветан Георгиев Точев за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Огнян Димов Тодоров за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Георги Мартинов Николов за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация

Защита на дисертацията на Людмил Владимиров Йовков за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
Цялата информация