За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурс за професор

ИНСТИТУТЪТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА при БАН – София, обявява конкурс за: професор в област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. „Материали и материалознание” по научна специалност 02.01.08. „Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура” за нуждите на научна секция 5 „Технологии и системи за защита” – 1 /един/ брой, със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 4626228

Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой № 104/16.12.2014 г.

Виж цялата информация по конкурса

Относно Valentin Djambov