За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурс за професор и главен асистент

ИНСТИТУТЪТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА при БАН – София, обявява конкурс за:

– професор в област 5. Технически науки, професионално направление 5.13. „Общо инженерство”, по научна специалност 02.19.07. „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации  /технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи/” – 1 /един/ брой, за нуждите на научна секция 5 „Технологии и системи за защита” в Института със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник.

Виж цялата информация по конкурса

– главен асистент в област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 „Материали и материалознание“ по научна специалност 02.09.01 „Металознание и термична обработка на металите“ – 1 /един/ брой, за нуждите на Направление „Изпитване и анализ“ в Института със срок два месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/4626228

Обявата е обнародвана в Държавен вестник брой № 8/30.01.2015 г.

 

Относно Valentin Djambov