EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


История

history

На 1 януари 1960 година в БАН е създадена самостоятелна секция „Металознание и технология на металите“ във връзка с разработен нов метод за леене с противоналягане, патентован в България през 1961 година под номер 187, който в следващите няколко години е патентован и в 38 най-развити в икономическо отношение страни в света.

На 1 януари 1967 година официално започва своето съществуване Институтът по металознание и технология на металите(ИМТМ) към БАН. Създателите на метода за леене с противоналягане – академик Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов са основателите на института.

През 1968 година ИМТМ се премества на сегашното си място, а първата копка на новата сграда на Института е направена на 18 ноември 1966 година от академик Ангел Балевски.

С Решение от шестдесет и първото заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на БАН от 29 ноември 1993 г. въз основа на приетите от Общото събрание на БАН „Концепция за преструктуриране на БАН“ и „Правила за изпълнение на решенията на ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАН за преструктуриране на БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена“, на основание чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Закона за БАН (ДВ бр.85/1991 г.) и чл.16, ал. 1 от Устава на БАН, ИМТМ е реорганизиран в Институт по металознание при БАН.

С Решение от шестдесет и деветото заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на БАН от 13.06.1994 г. на Институт по металознание при БАН е предоставен статут на юридическо лице, който статут е актуален и към момента.

С Решение на осмото заседание на ЧЕТВЪРТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАН от 20 декември 2004 г. е променено наименоването на Института от „Институт по металознание“ на „Институт по металознание „Акад. А. Балевски“.

С Протокол от 14.06.2010 г. от 38-то заседание на V-то ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАН, Институтът е преименуван на Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“.