EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Услуги

Ценоразпис на услугите

Термичен анализ на метали и сплави

Термоелектричен и магнитен анализ на структури и нови материали

Реставрация и консервиране на изделия от мед, бронз, месинг и други сплави на цветни метали

Рентгеноструктурен анализ

 

Институтът по металознание е изключителен и официален дистрибутор на програмните продукти на MAGMASOFT за България. Той е оторизиран както да продава лицензи за ползване на програмите, така и да сключва договори за оказване на технологична помощ и реализиране на конкретни проекти с извършване на симулации и оптимизации на конкретни леярски технологии.

Вътрешно триене

Дилатометричен анализ

Малоциклова умора

Обработване с газове на метални стопилки под налягане до 50 атм. на образци с тегло до 10 кг.

Консултанска дейност в областта на стоманите и технологиите за тяхното получаване и контрол на качеството.

Производство на специални стомани и сплави при атмосферно налягане и при налягане до 5 MPa. Маса на блока до 10 kg.

Производство на модифицирани с наноматериали чугуни и стомани. Маса на блока до 10 kg.

Разработване и внедряване на технологии за:

 • Леене с газово противоналягане или под ниско налягане на отливки за високоотговорни детайли от алуминиеви сплави
 • Полутечно щамповане на отливки за тежконатоварени детайли от алуминиеви сплави, включително и усилени изцяло или локално с композитни материали
 • Леене под високо налягане на отливки от алуминиеви и цинкови сплави
 • Гравитационно леене в метални, пясъчни и комбинирани форми на отливки от цветни и черни метали
 • Центробежно леене на тънкостенни и дебелостенни едно и многослойни отливки от цветни и черни метали
 • Проектиране на инструментални екипировки.
 • Компютърно моделиране, симулиране и оптимизиране на развиваните в секцията технологии.
 • Изработване на малки серии отливки от цветни и черни метали и композитни материали за високоотговорни, тежконатоварени детайли за автомобилната промишленост, двигателостроенето, електро и машиностроенето, отбранителната индустрия и др.
 • Извършване на прецизна термична обработка на отливки и заготовки от алуминиеви сплави и стомани.
 • Инженерингова дейност за решаване на комплексни производствени и технологични проблеми.
 • Научно-технически консултации и обучение в областта на технологиите, машините и системите за леярното производство.

Технологични и конструктивни разработки при внедряване на изделия от неметални материали.

Консултации и цялостно разработване на научни проекти с финансиране по Европейски програми към МОНТ, ИАНМСП, МЗХ и други.

Производство на модели, опитни образци и малки серии изделия от различни по характер неметални материали.

Изследване и създаване на технологии за получаване на твърди износоустойчиви и химически резистентни покрития на метали с неметални фази.

Проектиране и изработка на сензори и устройства

Изследвания по Ходкост на кораба:

 • буксировъчни и пропулсивни моделни изпитания
  измерване и визуализация на обтичането на корабния корпус
 • моделни изпитания на хидродинамичните характеристики на корабни движители
 • компютърен анализ и проектиране на оптимални гребни винтове
 • анализ и подобрение на ходкостта на кораба

Анализи и оценки по Ефективност на водния трнаспорт

Експериментални изследвания по Брегово инженерство:

 • планово разположение на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения
 • брегова хидродинамика, разпространение и трансформация на ветрово вълнение
 • наносни процеси, динамика на плажа и морското дъно
  вълнови натоварвания върху пристанищни и брегоукрепителни съоръжения
 • разпространение на замърсители в крайбрежните води

Моделни изследвания на риболовни и рибовъдни съоръжения

Изработване на модели:

 • корабни модели и плаващи тела с произволна форма
 • гребни винтове, дюзи, рули, крила, стърчащи части

Изследвания по Динамика на кораба и океанско инженерство:

 • проектиране на кораби с отчитане на реалните експлоатационни условия
 • теоретични и експериментални оценки на динамиката на кораба и морските съоръжения
 • измерване на сили при закотвяне и дрейф
 • оценка на динамиката на плаващи тела с произволна форма
  анализ на устойчивостта на плаващи обекти
 • анализ на динамиката на малотонажни съдове
 • теоретично и експериментално прогнозиране на маневрените качества на кораба
 • натурни изследвания и бордови експлоатационен контрол
 • симулации на динамиката на морски обекти с цел обучение на персонала

Изследвания по Аеродинамика на тела, инженерни съоръжения и технически обекти

Анализи и оценки със специализиран Морски инженерен софтуер:

 • за обработка на геометрични данни
 • за решаване на специфични задачи по числена хидродинамика
 • за решаване на специфични задачи в областта на динамиката на кораби и плаващи съоръжения
 • за сбор и обработка на експериментални данни

Изследване и изпитване, заваръчни материали и заварени съединения

Изследване и измерване на временни и остатъчни напрежения в заварени и други конструкции

Намаляване и преразпределение на остатъчните заваръчни напрежения

Разработване и одобряване на технологии и процедури за заваряване

Разработване на технологии и оборудване за специални методи за заваряване

Обучение и квалификация на заваръчен персонал (Инспектори, Специалисти и Практици по заваряване; Международни  и национални заварчици)  виж тук

Лаборатория „Механични изпитвания“

Лаборатория „Спектрален анализ“

Лаборатория „Неметални включвания и газове в метали“

Лаборатория „Металография“

Лаборатория „Сканираща електронна микроскопия и микроанализ“

Лаборатория „Трансмисионна електронна микроскопия“

Лаборатория „Рентгеноструктурен анализ“

Лаборатория „Корозия на металите“

Лаборатория „Безразрушителен контрол“

Лаборатория за изпитване на материали и калибриране на средства за измерване /ЛИМК/