За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проект BG05M2OP001-1.002-0006 – Quasar

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ
Цялата информация

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Цялата информация

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ
Цялата информация

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Цялата информация

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ
Цялата информация

ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ
Цялата информация

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Цялата информация

ДОГОВОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Цялата информация