За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Tръжна документация

Решение за одобряване на обявление за изменение
Цялата информация

Съобщения за средствата за масова информация
Цялата информация

Документация за участие
Цялата информация

Образци документи
Цялата информация

Решение за откриване на процедурата
Цялата информация

ЕЕДОП
Цялата информация

ЕЕДОП (Word)
Цялата информация

Обявление
Цялата информация

Техническа спецификация
Цялата информация

КСС
Цялата информация

КСС (Word)
Цялата информация

Проект на договор
Цялата информация

Проект на договор (Word)
Цялата информация

Образци документи (Word)
Цялата информация

Становище за осъществен контрол 1 етап
Цялата информация

Становище за осъществен контрол 2 етап
Цялата информация

Въпроси на „КРИСБАУЕН“ ЕООД
Цялата информация

Отговори на въпроси на „КРИСБАУЕН“ ЕООД
Цялата информация

Съобщение
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация