За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на хоризонтален стругов център с цифрово-програмно устройство (ЦПУ)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Цялата информация

Обявление за поръчка
Цялата информация

Решение за откриване на процедура
Цялата информация

Указания за участие в обществена поръчка
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация

Доклад
Цялата информация

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хоризонтален стругов център с цифрово-програмно устройство (ЦПУ) за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика ‘Академик Ангел Балевски’ “
Цялата информация

Договор за доставка на хоризонтален стругов център с ЦПУ
Цялата информация