За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на оборудване по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Указания за участие
Цялата информация

Образци документи
Цялата информация

Образци документи -DOC файл
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Обявление
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация

Протокол от установени несъответствия
Цялата информация

Заповед за комисия – изменена
Цялата информация

Информация за заседание на комисията
Цялата информация

Протокол 1
Цялата информация

Протокол 3
Цялата информация

Протокол 4
Цялата информация

Доклад от 28.05.19 г.
Цялата информация

Решение от 29.05.19 г.
Цялата информация

Писмо до избран изпълнител/17.06.2019г/
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Договор № В 36_19_6 0т 24.06.2019 г.
Цялата информация

Договор № 37_19_6 от 24.06.2019 г
Цялата информация

Обявление за приключен договор
Цялата информация

Обявление за приключване на договор (2)
Цялата информация