За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на материали и консумативи за ИМСТЦХА – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

ОП Доставка на материали и консумативи за ИМСТЦХА – БАН
Цялата информация

espd-request
Цялата информация

Обявление
Цялата информация

Проект Договор и образци документи /docx/
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Техническа спецификация Обособена позиция 1
Цялата информация

Техническа спецификация Обособена позиция 2
Цялата информация

Техническо предложение Обособена позиция 1 /docx/
Цялата информация

Техническо предложение Обособена позиция 1
Цялата информация

Техническо предложение Обособена Позиция 2 /docx/
Цялата информация

Техническо предложение Обособена позиция 2
Цялата информация

Решение за изменение или допълнителна информация
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация

Съобщение за отваряне на ценови оферти
Цялата информация

Протокол № 1
Цялата информация

Протокол № 2
Цялата информация

Доклад на комисията
Цялата информация

Решение на възложителя
Цялата информация

Договор 27_20_6
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Договор 28_20_6
Цялата информация