За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на комплекс за корозионни изследвания в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008

espd-request.zip
Цялата информация

Образец 1 Заявление
Цялата информация

Образец 2 Опис
Цялата информация

Образец 4 Предложение за изпълнение
Цялата информация

Образец 5 Ценово предложение
Цялата информация

Образец 6 Декларация_чл. 102_ЗОП
Цялата информация

Образец 7 Договор
Цялата информация

Покана
Цялата информация

Решение
Цялата информация

Техническа спецификация
Цялата информация

Протокол от 18.09.2019 г.
Цялата информация

Протокол от проведено договаряне
Цялата информация

Доклад на комисията
Цялата информация

Решение за избор
Цялата информация

Договор В 53_19_6
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Обявление за приключване на договор
Цялата информация