За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Доставка на Експериментален комплекс за прецизни термични анализи

espd-request
Цялата информация

Заповед за процедура
Цялата информация

Образец 1 Заявление
Цялата информация

Образец 2 Опис
Цялата информация

Образец 4 Предложение за изпълнение
Цялата информация

Образец 5 Ценово предложение
Цялата информация

Образец 6 Декларация_чл. 102_ЗОП
Цялата информация

Образец 7 Договор
Цялата информация

Покана
Цялата информация

Решение за откриване на процедура
Цялата информация

Техническа спецификация
Цялата информация

Заповед за комисия
Цялата информация

Доклад на комисията
Цялата информация

Протокол № 1 от 04.11.2019 г.
Цялата информация

Протокол от проведено договаряне
Цялата информация

Решение за избор
Цялата информация

Договор В 63_19_6
Цялата информация

Обявление за възложена поръчка
Цялата информация

Обявление за приключване на договор
Цялата информация

Обявление за изменение или за допълнителна информация
Цялата информация