EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Профил на купувача

Строително – монтажни работи за намаляване на топлинните загуби в блок А на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. А.Балевски“ /ИМСТЦХА/-създаден на 24.08.2017 г.
Цялата информация

Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Инситут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН
Цялата информация

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН
Цялата информация

Периодична покупка на бензин А-95Н, евродизел-2 и газ пропан-бутан
Цялата информация

Доставка на хоризонтален стругов център с цифрово – програмно устройство (ЦПУ)
Цялата информация

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад А. Балевски“  – БАН“
Цялата информация

Публична покана, по реда на Глава осма А от ЗОП – Доставка на гориво за ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП в ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Проект BG05M2OP001-1.002-0006 – Quasar
Цялата информация

Доставка на оборудване по Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Цялата информация

Ремонт на главен колектор на отоплителната система на Административна сграда, блок А на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика – БАН (ИМСТЦХА-БАН)
Цялата информация

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН
Цялата информация

Доставка на машина за шлифоване (полиране)  в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – (ОП НОИР)“
Цялата информация

Доставка на комплекс за корозионни изследвания в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008
Цялата информация

Доставка на компютърна техника за нуждите на ИМСТЦХА-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008
Цялата информация

Доставка на Експериментален комплекс за прецизни термични анализи
Цялата информация

Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура – универсален изследователски комплекс за определяне на механичните характеристики и пукнатиноустойчивостта при статични и динамични натоварвания в широк температурен интервал
Цялата информация

Ремонт и реконструкция на производствено хале № 2 към Блок А на ИМСТЦХА_БАН
Цялата информация

Доставка на материали и консумативи за ИМСТЦХА – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
Цялата информация