EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Дружества

Към Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“  – БАН са създадени три дружества с ограничена отговорност:

1. Дружество „Хай-Тек Ай Ем Ес“ ЕООД с цел да осъществява:

– Трансфер на специална и гражданска продукция с възможна двойна употреба
– Трансфер на технологии, ноу-хау, високотехнологично оборудване и системи
– Обучение
– Посредничество с контрагенти във връзка с научно-приложната и иновационната дейност на ИМет

Дружеството има пълен лиценз за търговия със специална продукция.

2. Дружество „Иновативни леярски технологии“ ООД създадено съвместно с „Група технология на металите – Ангел Балевски Холдинг“ АД, с цел повишаване на икономическата ефективност от научно-приложната дейност на Института и постигане на пряка реализация на значителния брой продукти.

Дружеството ще осъществява дейност в областта на леярските материали, технологии и методи за получаване на висококачествени изделия от цветни и черни метали и сплави.

3. Дружество „Заваръчни иновации“ ООД, в което участват Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика  „Акад. А. Балевски“ – БАН, КЗУ Холдинг и „А ТЕСТ СЕРТ“ ЕООД. Това са водещи организации и фирми в областта на заваряването. Целите на дружеството са:

– Коопериране с водещи фирми за разработване и приложението на иновационни апаратури и технологии в областта на заваряването и другите обработки на материалите, като хибридни процеси на лазерно заваряване с приложение в строителството на магистрални тръбопроводи, модифицирани процеси на заваряване с ултразвук с приложение за заваряване на наноматериали, модифицирани процеси на заваряване с триене с приложение в машиностроенето и др.
– Възможност за разширяване на обучението и сертифицирането на заваръчни кадри на всички нива с европейско и международно признание като инженери, технолози, специалисти, инспектори, заварчици и т.н. Това са крайно дефицитни кадри с решаващо значение за осъществяване на мащабни инфраструктурни проекти, като АЕЦ, газо- и нефтопроводи и др.

4. Квалификационен център по безразрушителен контрол

Квалификационният център по безразрушителен контрол е консултативен орган на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и като такъв не е структурна единица на централата.

Основната дейност на КЦБК е да дава заключения за ефективността на методиките, оборудването и персонала, извършващ инспекции на съоръженията, важни за безопасността на АЕЦ, тяхното съответствие с нормативните изисквания и да сертифицира системата за експлоатационен безразрушителен контрол.

Същността на тази дейност е валидиране на методиките и техническите средства за контрол, чрез изпълнение на тестове на представителни образци с реални или реалистични дефекти и „слепи“ тестове на персонала на образци (или файлове с данни) със скрити дефекти.

Целите на контрола се достигат чрез методологията за квалификация на контрола (IAEA-EBR-WWER-11).