EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Home page

 

Добре дошли в нашия сайт

Тук ще намерите информация за дейноста и научните постижения по тематиката на института и възможностите за съвместна работа по научни и научно-приложни проекти.
 

Текущи проекти

 • Национален център по мехатроника и чисти технологии

  Постигaне на качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента – мехатроника и чисти технологии – чрез развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Създаване на устойчив Център за върхови постижения с интердисциплинарен характер, който да заеме достойно място в европейската научна карта; Тясно взаимодействие с центровете за компетентност; Активнo търсене на връзки с бизнеса за осъществяване на ефективна иновационна и развойна дейност, насочена към повишаване на конкурентоспособността на българската икономика; Възпитаване на ново поколение млади учени, които да бъдат подготвени за пазарно-ориентирана наука; Изграждане на регионални и международни партньорства, мрежи и програми с научни и технологични центрове за гарантиране на международна разпознаваемост и кохерентност с постиженията на световната наука.

  Изследване на HELP механизма на водородно окрехкостяване чрез използване на съвременни високопроизводителни хибридни компютърни архитектури: моделни симулации и експерименталното им валидиране

  Водородното окрехкостяване (ВО) е най-разрушителният и непредсказуем, и същевременно най-слабо познатият, механизъм на разрушаване, на който са подложени структурните компоненти. Присъствието на водород води до значителна деградация на механичните свойства и оттам до загуба на структурна цялост на обширни области в металите и сплавите. Всички метали в някаква степен са податливи на ВО. Въпреки че вредният ефект на H върху механичните свойства на металите и сплавите е обширно проучван в продължение на почти 100 години, механизмите, които отговарят за водородното окрехкостяване, все още не са добре разбрани и има значителни разногласия в научната литература дори по отношение на процесите причиняващи ВО в прости, номинално чисти метали. В научната литература се предлагат множество механизми на окрехкостяването. Механизмите с най-солидна експериментална и теоретична основа са Hydrogen-enhanced decohesion (HEDE) и Hydrogen enhanced localised plasticity (HELP). Смята се, че HEDE се предизвиква от отслабване на междуатомните кохезиионни сили в местата с концентрация на Н. HELP предполага, че водородното окрехкостяване е резултат от повишената подвижност на дислокациите вследствие присъствието на водород. В рамките на HELP, процесът на разрушаване е по-скоро силно локализиран процес на пластично разрушаване, отколкото окрехкостяване. За разлика от HEDE, HELP е подкрепен с експериментални наблюдения показващи повишена мобилност на дислокациите и формиране на локализирани ивици на приплъзване (localised shear bands) в близост до върха на пукнатини в опитни образци с увеличено водородно съдържание. Въпреки това, физическите процеси които стоят зад увеличената дислокационна мобилност все още не са добре изучени. По-задълбоченото разбиране на HELP механизма налага по-детайлно изучаване отколкото може да бъде осигурено от феноменологията. Основната цел на това предложение е да осигури по-задълбочено изучаване на HELP механизма на ВО чрез интегриране на моделиране, използващо най-съвременни многомащабни (multiscale) методи и експериментални техники, подходяащи за изследване на процесите на окрехкостяване. Това ще доведе до идентификация на режими и микроструктури, устойчиви на ВО и потенциално ще повлияе на проектирането на нови стомани и сплави за инженерни приложения. Ние ще използваме Fe за моделна система.
 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АМПЛИТУДНО - ЧЕСТОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СИГНАЛИ, СЪЗДАВАНИ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ИЗТОЧНИЦИ

  Понастоящем, основното внимание на учените работещи в областта на сеизмичните колебания е насочено към изучаване на тези от тях, които са предизвиквани от процеси, възникнали в даден хипоцентър в Земята, земни свличания, вулканични изригвания или сблъсък с космически обекти. Значително внимание в тази област се отделя и на изследванията в областите на сеизмичната механика и сеизмичното инженерство, които целят намаляване на сеизмичния риск при строителството на различни обекти и съоръжения. В достъпните литературни източници практически отсъстват задълбочени изследвания на закономерностите на разпространението и на измененията на амплитудно честотните характеристики на сеизмичните сигнали създавани от повърхностни източници. Същевременно нараства интересът към подобни изследвания поради значителното повишаване на потребностите от разнообразни сеизмични сензори за регистриране на хора, транспортна техника и други източници на подобни колебания. Въпреки отсъствието на задълбочени теоретични изследвания по посочената тема, съществуват редица изследвания на характеристиките на сеизмичните сензори за регистриране на колебания от повърхностни източници. Основни типове сензори използвани за тази цел са сеизмическите сензори за ъглови колебания (Igel. Et. al. 2015, Lee et.al. 2009, Van Driel et. al. 2012). Експериментално е потвърден факта, че тяхното използване дава възможност ефективно да се определя градиента на сеизмическото поле и по този начин да се намали броя на точките за наблюдение при запазване на качеството на данните (Muyzert et. al. 2012), а също да се изключи пространственото наслагване на сеизмичните сигнали (т.нар. аляйсинг) (Muyzert et. al. 2012, Vassalo et. Al., 2010). Някои изследвания (Li and Vander Baan,2015 и 2017, Reinwald et. al. 2106) доказват възможностите за съвместно използване на данни от датчиците за линейни и ъглови колебания за повишаване на точността на определяне на положението на източниците на сигнали при микросеизмически изследвания. Пряко отношение към темата на заявения проект имат някои публикации (Barak et. Al., 2014, Edme and Muyzert 2013 и 2014), в които експериментално е доказано селективно по-високата чувствителност на датчиците за ъглови колебания към вълните, разпространяващи се в горния слой на земната повърхност. В посочените работи даденото свойство е използвано за филтрация на т.нар. повърхностни вълни (ground roll), които са се разглеждали като шумове на измерванията. В предлагания проект тези граничните вълни са целеви и избирателността на датчиците за ъглови движения спрямо вълни от този тип е средство за увеличаване на отношението сигнал/шум при измерване на параметрите на такива вълни. Естествено, резултатите от проекта биха дали възможност и за реципрочното им използване – познаването на амплитудно честотните характеристики на колебанията предизвикани от повърхностни източници биха могли да се използват за тяхното филтриране при наблюдения и изследвания на сеизмични колебания предизвикани от други източници. Трябва да се отбележи, че повечето полеви изследвания посочени по-горе, са изпълнени с използване на електрохимически датчици за ъглови колебания, подобни на тези които се предполага да бъдат използвани в настоящия проект. В рамките на проекта, за планираните изследвания от руска страна ще бъдат разработени и изготвени сензори от следващо поколение, с 10-15 Db по-чувствителни от използваните преди аналози. Научните основи за създаване на такива датчици са заложени в някои разработки на членове на екипа на руските партньори работите (Zaitsev et. al, 2015, Anikin et. al. 2018). В същото време използването на нискочестотни молекулярно-електронни датчици за линейни движения ще позволи значително да се допълни изследваната картина на вълновото поле от повърхностните източници на сигнали, както и да се създават многовекторни приемници и системи. Успоредно с това се предвижда голям брой тестове и изследвания да се проведат и с разработваните в ИМСТЦХА – БАН ненасочени и линейни сеизмични сензори, като данните се съпоставят с резултатите от тестовете със сензорите на руския партньор. Основна цел на проекта е да се получат нови знания за особеностите на възникване и разпространяване на сеизмичните колебания от повърхностни източници, както и за вида на амплитудно честотните им характеристики и за тяхното измененията в процеса на разпространението им при различни условия. Съпътстващи цели на проекта са разработването на математически модел на разпространението на създаваните от различни типове повърхностни източници сеизмични колебания в конкретни условия, създаването на методика за провеждане на експерименти, създаване на усъвършенствани сензори и на тестов стенд за провеждане на полевите изпитвания, събиране, обработване и систематизиране на получените данни, публикуване на резултатите в реферирани издания. Съпътстваща цел на проекта е и развитието на партньорските отношения между учени от двете държави, особено в областта на предвиденото от руска страна създаване на измервателен комплекс с използването на адаптивни, самообучаващи се системи, способни да определят типа на източника на повърхностния сигнал, посоката от която идва вълната и разстоянието до точката на възбуждане. Евентуалното участие на българските участници в създаването и/или в тестването и определяне на условията за използване на този комплекс е самостоятелна цел с важно за българската наука значение. Основната хипотеза при провеждане на изследванията е, че целите на проекта могат да се постигнат чрез използването на усъвършенствани сеизмични ненасочени и линейни сензори създавани от ИМСТЦХА – БАН и молекулярно-електронни датчици за ъглови колебания и линейни премествания, създавани от руският партньор. В теоретичен план базови хипотези за изследването са, че поради малката си амплитуда практически интерес представлява разпространението на разглежданите сеизмични колебания в относително близка зона (до няколко километра), както и че в радиус от няколко метра амплитудно честотните им характеристики са относително еднородни. Една от целите на провежданите експерименти ще е проверката на тези хипотези, които ще са в основата на създаването на математически модел на разпространението на сеизмичните колебания от разглеждания тип.

  НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В АВИОКОСМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

  Нарастващото използване на композитните материали, особено във високотехнологични области като авиокосмическата индустрия, енергетиката, безпилотните системи и пр. е сериозно предизвикателство пред съществуващите технологии за техния безразрушителен контрол. Главната причина за това е факта, че поради голямото затихване в редица композитни материали ултразвуковите, инфрачервените, радиографичните, индукционните технологии за контрол са недостаъчно ефективни. Това важи най вече за високопорестите композитни материали на базата на пенополиуретан, стъкловлакна, кевлар и др., използвани за изработване на редица авиационни детайли, топлоизолационни системи, устройства на безпилотни летателни апарати и пр. Една от възможните технологии за решаване на проблема с безразрушителен контрол в тези случаи е чрез свръхвисокочестотна диагностика. Пионери в това отношение са учените от Московския държавен технически университет „Н.Е.Бауман”, създатели на холографски подповърхностен радар, работещ в диапазона до 6.8 гигахерца. По настоящем те работят за изследване на възможностите за безразрушителен контрол на композитни материали чрез свръхвисокочестотни излъчвания в други честотни диапазони, вкл. и този от 24 гигахерца. Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при Българската академия на науките (ИМСТЦХА-БАН) има богат опит в разработването и тестването на радари, работещи в диапазони от 24 гигахерца. Същевременно, ИМСТЦХА-БАН разполага с богат набор от съоръжения за производство на редица композитни материали пенополиуретан, стъкловлакна, топло и шумоизолационни материали и др. Основна цел на проекта е да се получат нови знания, в резултат на които да се разработят нови технологии за безразрушителен контрол на композитни материали чрез използване и доразвиване на радиолокационните методи за подповърхностно сондиране и чрез създаване на специализиран софтуер за отчитане на нееднородностите на средата за разпространение. Допълнителна цел на проекта е тези технологии да се сравнят с най разпространените използвани в момента и да се предложи използването им в авиокосмическата и други индрустии на двете държави. Съпътсваща цел на проекта е развитието на партньорските отношения между учени от двете държави и публикуване на резултатите в реферирани научни издания. За създаване на посочените нови технологии, наред с другото се предвижда и използване на невронна мрежа за обработване на информацията главно с цел постигане на висока разделителна способност. За прилагане на този подход е необходимо да се познава обемното разпределение на електрическите свойства на композитния материал, което може да се базира на математически модел (използващ примерно метода на Гаус-Нютон), подкрепен с данни от експериментални изследвания (определящи затихвнето на съответното свръхвисокочестотно колебание в някои основни типове композитни материали от посочения тип). Предвижда се руската и българската страна да координират дейностите си, като българската страна разработи математически модел на затихването на колебания от гигахерцов диапазон (24 гигахерца) при разпространение в основни типове композитни материали на базата на порести и влканести структури, да изработи отделни образци от тях, да изгради експериментална установка и да проведе апробация на модела чрез тестове. Руската страна ще проведе собствени изпитвания и ще развие софтуерния продукт за обработване на радиолокационната информация и за провеждане на дефектоскопия. Част от експериментите ще бъдат съвместни или ще се дублират за верификация на данните в страната – партньор.
 • ФАЗОВИ ПРЕВРЪЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С TRIP-ЕФЕКТИ ВЪВ ВИСОКОЛЕГИРАНИ ЖЕЛЕЗНИ И КОБАЛТОВИ СУПЕР СПЛАВИ

  Проектът се отнасят до високолегирани сплави, т.н. TRIP (Transformation Induced Plasticity) сплави на желязна и кобалтова основа с ниска енергия на дефектите в подреждането. Целта е: Да се изследват температурните и деформационни зависимости на TRIP-ефекта на γ→ε→α превръщането през стадиите на деформационно мартензитообразуване. Да се получат данни и оцени влиянието на повърхностна обработка с високоенергийни източници, като електронно-лъчево въздействие, върху TRIP-ефектите в тези сплави. Ще се проверят следните хипотези: Възможност за повишаване на максималната склонност към деформационното мартензитообразуване посредством TRIP-ефекта чрез намаляване на ЕДП при легиране на аустенита с азот в определени концентрационни граници и възможност за повишаване на работните свойства и корозионната устойчивост на кобалтовите супер сплави.

  Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”

  В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация). Подобен ЦК, обединяващ посочената в заглавието му тематика, отсъства както в ЕС, така и в България. По тази причина ЕК и НАТО определят квантовата комуникация заедно с роботиката като хипертехнологии на 21 век. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на партньорите ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност.
 • Синтез и охарактеризиране на наномодифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и изследване на корозионната им устойчивост

  Основната цел на проекта е синтезирането и охарактеризирането на многослойни нанопокрития получени чрез зол-гел метод върху различни видове стомани, като активна среда. Обект на изучаване са нанопокритията от SiO2, TiO2, ZrO2 модифицирани с редкоземни оксиди, оксиди на преходните елементи и нанодиаманти. Микроструктурата и нанохарактеристиките на получените покрития ще бъдат изследвани с помощта на гама от съвременни методи – XPS, SEM, TEM, методът – „солена мъгла”, и др. Паралелно ще бъдат изследвани основните свойства на нанопокритията. Изследванията са пионерни преди всичко по отношение на съставите на нанопокритията. Научните приноси на подобно изследване ще обхващат изясняването на редица неустановени до сега взаимовръзки между условията на получаване на нанопокритията и техните структурни характеристики, както и зависимостта на свойствата от тези характеристики. Успешното получаване на устойчиви покрития ще има ясен и значим приложен принос към развитието на нанотехнологиите. Непосредствен резултат от изследванията е разширяването на областите на компетентност и умения на колектива, като към опита му в областта на синтеза на керамика и стъкла, ще се прибавят и нови знания в едно модерно направление - получаването на нанопокрития върху стомани с разширяване знанията върху многослойните покрития. Актуалността на подобна разработка се определя от все по-широкото изследване на нанопокритията във всички области на науката и техниката, както и от съществуващите проблеми при получаване на стабилни нанопокрития. Новополучените покрития ще допринесат за развитието във фундаменталната област на науката. Изграждането на междуинституционално партньорство ще даде възможност за устойчиво бъдещо развитие на изследвания в различни области на материалознанието.

  Структурообразуване на композитно покритие от хром с нанодиаманти върху спечени железни прахове и алуминиеви сплави

  Спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави са електрохимично покрити с хром, модифициран с нанодиамантени частици (ND). Изследвано е влиянието на концентрацията на диамантените наночастици в електролита и параметрите на електролизния процес върху характеристките на получения легиран хромиран слой: дебелина, микроструктура, добив на метал, разпределението на Cr, C и Fe по дълбочина на покритието. Паралелно с това са изследвани контролно някои химични и механични свойства на получените композитни покрития. Тези резултати са представени в редица публикации и доклади на членовете на колектива [1-7]. Дадена е също заявка за патент, рег.No 112323/20.06.2016. Остават обаче няколко въпроса от фундаментален характер, чието изясняване ще внесе яснота в теорията, респ. практиката на нанотехнологията на електрохимичното металоотлагане, а именно: • Каква е ролята на ND при електрохимичното хромиране в частност и при метализиране изобщо. Диамантените наночастици участват ли във фазо- и структурообразуването на композитното покритие и установяване на зависимостта на този факт от условията на електроотлагане. • Електрохимичното отлагане в присъствието на ND специфичен процес ли е, т.е. зависи ли от конкретната двойка метали (матрица и покриващ метал) или има общовалиден характер. За решаването на тези въпроси, които са основната тема на проекта, е необходимо: 1. Получаване на покрития от хром, модифицирани с нанодиамантени частици върху спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави; 2. Изследване на фазо-и структурообразуването на покритията чрез методите на сканиращата електронна микроскопия (SEM), трансмисионна електронна микроскопия (TEM), рентгенодифракционен анализ (XRD), енергийно дисперсионна спектрометрия (EDS), рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS). 3. Създаване на методика за изследване на химичния и фазов състави на покритието чрез неговото отделяне от основния материал. По този начин ще се определи състоянието на въглерода в матрицата и в покритието, което според нас е твърде важно за разбиране на положителното влияние на диамантените частици върху свойствата на покритието.
 • Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране на аморфни и нанокристални метални пени

  Формирането на метални стъкла (метални материали с аморфна структура) става, когато металната стопилка чрез охлаждане се превръща в твърдо тяло без да кристализира. Полученото аморфно тяло има структура, пряко онаследена от течността. За първи път метално стъкло е получено в Caltech от W. Klement, Willens и Duwez през 1960 използвайки сплавта Au75Si25. Металните стъкла биха имали твърде ограничено приложение, ако тяхното получаване е възможно само при екстремни условия. От съществено значение е да се създадат такива състави на сплавите и методи за получаване, които да направят възможно получаването на аморфни материали от разтопени сплави при сравнително ниски скорости на охлаждане и в големи размери. От изключителна важност е да се изследват принципите и физичните явления, които участват при формирането на обемните метални стъкла. Освен състава на сплавите, създаването на аморфни метални композити е другият начин за подобряване на свойствата на металните стъкла. Различни аспекти на тази тема са във фокуса на съвременното металознание. Главната цел на този проект е създаването на математични модели и софтуерни продукти за числени симулации, които да допринесът за по-дълбокото разбиране на целия комплекс от физични явления, участващи във формирането на структурата на аморфните метални материали и по-специално аморфните метални пени. Ще бъдат търсени ефективни инструменти за контрол на структурата, съответно свойствата, на такива материали. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните задачи: 1. Математично описание на химичното взаимодействие между компонентите на стъклоформиращите сплави и търсене на принципите за избор на състав, осигуряващ широк интервал между температурата на застъкляване Tg и първата температура на кристализация Tx; 2. Моделиране на движението на газови мехури във високовискозна течност; 3. Разработване на математичен модел на еласто-пластичното поведение на аморфните метални пени и изучаване подобряването на пластичността на аморфните метални материали поради въвеждане на втора фаза (нанокристална или газова); 4. Модификация на съществуващото и конструиране и изработка на ново уникално оборудване за получаване на аморфни метални пени с контролирана (включително градиентна) пореста структура; 5. Определяне на основните механични качества на хомогенно структурираните аморфни метални пени; 6. Експериментални и теоретични изследвания насочени към получаването и охарактеризирането на структурно и функционално градиентни аморфни метални пени. Фундаменталният характер на изследванията в предлагания проект се обуславя от: - Създаването на експериментално потвърдени модели на формиране на структурата и определяне на свойствата на базата на структурните характеристики; - Разработване на специално оборудване и нов метод за получаване на хомогенно или градиентно структуриране аморфни метални пени. Подобни резултати не са публикувани досега, но разглежданата тема е важна и положителните резултати ще допринесат за развитието не само научно-изследователската дейност, но и научно-приложната такава.

  Теоретично и експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея наночастици

  Предлагат се изследвания на кристализацията на сплав AlSi, в която са въведени наночастици (НЧ). Използвани са два вида наночастици TiN и SiC. Те се характеризират с температури на топене, значително превишаващи температурата на течната сплав. Установено е, че след въвеждане те се разпределят хомогенно в стопилката. Когато започне охлаждането и температурата се понижи под ликвидуса, в стопилката се зараждат зародиши, върху които нараства твърда фаза. Присъствието на НЧ води до увеличение на броя на зародишите и съответно на зърната, които се образуват около тях. Това променя и параметрите на дендритите, които изграждат зърната. Изследването на описания процес ще се осъществи чрез разработване на едномерен и тримерен математичен модел. В тях са включени уравнения за топлообмен, кристализация и дифузия на легиращия елемент в зоната между нарастващите дендрити. Едномерния модел е по-опростен вариант с еднородна температура, зависеща само от времето. Тримерният модел дава възможност да се изследва поведението на сплавта в различни точки от тримерната област. Той се решава за съответните микрообеми в тези точки. Моделите ще бъдат решени числено с използване на подходящи схеми. Ще бъдат определени: температурната зависимост от времето, скоростта на охлаждане, преохлаждането, скоростта на отделяне на твърдата фаза, изменението на радиуса на дендритните разклонения, разстоянието между вторичните оси или средния размер на зърната и разпределението на концентрацията на легиращия компонент без и с НЧ.
 • Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци

  Настоящият проект има за цел да получим модифицирани с наночастици от TiCN и AlN слоеве върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост и изясним процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация. Възнамеряваме да постигнем повишаване на повърхностната твърдост и износоустойчивост на избраните материали посредством нанасяне на наночастици върху металната повърхност с подходяща паста и следващото облъчване с електронен сноп. Планираме изследване на микроструктурата и свойствата на получените покрития; оптимизиране на технологичните режими на повърхностна обработка с високоенергиен източник; оптимизиране на концентрациите на наночастици в слоевете; обяснение на промяната на свойствата на модифицирания материал; определяне на формата и размерите на течната вана при селективно електроннолъчево претопяване със сканиращ електронен сноп, както и скоростите на кристализация чрез методите на числено моделиране; изследване на условията и процесите на зародишо- и структуроообразуване при внасянe на наночастици в субстрат от алуминий и AlSi12Cu2NiMg; изучаване на ролята на наночастици с малка и голяма разлика в параметрите на кристалната решетка в сравнение с тези на алуминия в процеса на бърза кристализация.

  Разработване на технология за електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве чрез внасяне на наноматериали в наварявания метал

  Целта е да се разработи и реализира иновативна технология за електродъгово нанасянена износоустойчиви слоеве чрез добавяне на наноматериали към стопилката назаваръчната вана.
 • Мобилни системи за защита на обекти от критичната инфраструктура

  Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи и възможностите за съвместна работа на различни по тип линейни сензори в обща система. Основните индикативни параметри, по които се съди за заплаха и риск от неправомерно въздействие върху охраняемите обекти, са нарушенията на статика на системата,които могат да бъдат създадени от: излъчена от човешкото тяло топлина, движение, шум, вибрации, счупване, физическо разрушаване на целостта. На тези принципи работят и сензорите, които са най-важната съставна част на системите.

  Адаптивни сензорни системи със самоизграждаща се комуникационна среда за анализ на околното пространство

  Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи на различни по тип сензори в обща система в зависимост от изискванията за степен на защита, себестойността и целесъобразност на съответните модули.
 • Подобряване на градската сигурност и защита с внедряване на усъвършенствани детекторни и сензорни системи.

  В Европа градските райони осигуряват достъп до високо интегрирани инфраструктурни системи като водно, електрическо и газово снабдяване, комуникации и обществен транспорт, също така и множество обекти като химически заводи, петролни рафинерии , ядрени централи и др

  Разработване на нови безоловни керамични материали за електрониката

  Проектът е свързан с политиката на Европейския съюз от 21.06.2016г. произвежданите и внасяни в ЕС електрически и електронни керамики да не съдържат тежки метали, а също и приетата от Р България наредба, според която забраните се отнасят и за нея, като член на ЕС.
 • Техническо сътрудничество за разработване на документация, развитие и оптимизиране на технология за леене с газово противоналягане на детайл носач

  Разработва се, комплексна конструктивна и технологична документация на цялостния процес на получаване чрез леене с газово противоналягане, на високоотговорен детайл (носач ) от окачването на автомобилите

  Съвместно изследване на наномодифицирана специална бутална алуминиева сплав

  Разработва се технология за въвеждане и усвояване на наноразмерни прахове-модификатори в стопилка на бутална алуминиева сплав.
 • Изследване и разработване на технологии за рециклиране на метални отпадъци

  Поради нарастващото количество метални отпадъци и в частност окалината ще се търсят ефективни технологии за оползотворяване на тези отпадъци

  Подобряване на технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез компютърно симулиране и нанотехнология

  Чрез компютърно симулиране и внасяне на наноматериали се оптимизират технологиите за леене на различни по геометрия алуминиеви отливки
 • Изследване и определяне на оптималните технологични параметри на процеса на електросъпротивително заваряване на стоманени телове и арматурна стомана с цел повишаване на качеството на заварените съединения и намаляване на енергийните разходи

  Целта е да бъдат контролирани и управлявани процесите на електросъпротивително заваряване на телове и арматурна стомана. Това е от голямо значение за индустрията поради все по-нарастващото потребление на заварени мрежи в строителството, животновъдството (птицевъдството), търговията и бита.

  Изследване на взаимодействието на сложно-съставни силикати от металургичната шлака с алкални разтвори

  Целта настоящия проект е насочена към получаване на нови, фундаментални знания за взаимодействието на съставна стъкловидна фаза от медна пирометалургична шлака с алкални разтвори. Шлаката е със сложен химичен състав, минерална структура и силна кристализационна способност и знания за разтворимостта на силициев диоксид в алкален разтвор и последващата му неутрализацията с минерална киселина не могат да се прилагат директно. Получените данни ще могат да се ползват за създаване на нови екологичносъобразни процеси за рециклиране на шлаката и за получаване на микро и нано-размерен аморфен силициев диоксид (силикагел) с ниска плътност и голяма активна повърхност.
 • Оползотворяване на отпадния продукт летяща пепел за получаване на съвременни леки и евтини композити на базата на алуминиеви сплави

  Проектът може да се разглежда като стъпка към оползотворяването на отпадния продукт летяща пепел чрез разработването на нови високопорести структури и олекотени метални композити. Летящата пепел се генерира в огромни количества не само в България и Китай, но и във всички индустриални страни по света. Целта на проекта е да бъдат разработени технологии за оползотворяване на летяща пепел получавана в България и Китай като усилваща фаза в метални композити. Структурата и механичните свойства на получените композитни материали ще бъдат определени с цел да се улесни тяхното приложение като структурни и функционални елементи в различни инженерни системи.

  Разработване на ново поколение леки метални материали за съвременни космически приложения

  Проектът има за цел да разработи и охарактеризира нов клас леки висококачествени метални материали и метални композити с хомогенна и градиентна структура, която осигурява драстична промяна във възможностите за приложение в самолетни и космически системи. За да се реализира тази цел ще бъдат разработени магнезиеви материали с подредена порестост и викокоякостни влакна или метални нишки като усилваща фаза.

Новини

 • В чест на 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на тържествена церемония бяха връчени награди „Варна“ за постижения в областите на…
 • Проф. Любен Лаков и колектив получи  приза "Изобретател на годината" на XIII Национално изложение ИТИ 2019, с "Устройство за получаване на пеностъкло, петрургичен материал и композиционен топлоизолационен материал"  

Сертификати и награди