EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проф. Любен Лаков с приз „Изобретател на годината“

Проф. Любен Лаков и колектив получи  приза „Изобретател на годината“ на XIII Национално изложение ИТИ 2019, с „Устройство за получаване на пеностъкло, петрургичен материал и композиционен топлоизолационен материал“

 

Втора международна конференция „Метали, сплави, композити“

В периода 25-27.09.2019 във Варна се проведе Втора международна конференция „Метали, сплави, композити“, на чийто Научен комитет председател бе директорът на Института проф. дтн Людмил Дренчев. В конференцията участваха 58 колеги от 7 държави .

Виж Conference Proceedings.

В продължилите три дни заседания бяха представени доклади и постери, обхващащи широка област от проблеми, свързани с получаването, охарактеризирането и приложението на нови метални материали (включително композити). Докладвани бяха приложения в металургията, екологията и имплантологията, а в процеса на дискусиите бяха установени множество полезни контакти и беше договорено изготвяне на няколко съвместни проекти с европейско финансиране.

На конференцията беше отбелязана 150 годишнината на Българската академия на науките.След проведените разговори между директорите на Института по металознание – БАН и Института по прецизна механика във Варшава беше подписан рамков договор за научна сътрудничество между двата института.

                   

Виж договора

Вижте снимкова информация от събитието.

Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии

Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

Координатор на проекта е Институтът по обща и неорганична химия към БАН.

Центърът е съставен на принципа „комплементарност‐синергизъм” и обединява водещи научни групи от институти на БАН – Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация), Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски – БАН, Институт по катализ – БАН, Институт по механика – БАН, Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов” – БАН, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски” – БАН, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН, Институт по полимери – БАН, Институт по физика на твърдото тяло – БАН, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев – БАН и висши училища СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ‐София, ТУ‐Варна, ТУ‐ Габрово и ХТМУ‐София. Ролята на всяка една от партньорските организации е да се координират, организират и провеждат независими научно‐изследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии.

 

  • цел по‐тесни връзки с бизнеса, като асоциирани партньори въз основа на публично обявен конкурс са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и сдружение за НИРД. За осигуряване на по‐ високо научно ниво на центъра отново чрез обява като асоциирани партньори са привлечени структури от световно известни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет, Цюрих.

 

Планът на научно‐изследователската дейност по проекта е съставен с цел да се осигури изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10 годишен период. По този начин проектът ще има добавена стойност към реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

 

  • рамките на Центъра е предвидено изграждането на специфична инфраструктура, включваща конструирането на три уникални за страната апаратурни комплекса: Комплекс „ТУ” ‐ специализиран в областта на механтрониката, Комплекс „Лозенец” ‐ насочен предимно в областта на чистите технологии, Комплекс „Г. Милев” ‐ обхващащ областите мехтроника и чисти технологии. Новият тип инфраструктура ще обогати и задълбочи изследванията в областта на мехатрониката и чистите технологии, но също така ще спомогне за сформиране на конкурентноспособни и интердисциплинарни научно‐изследователски колективи, които са способни да участват успешно в други програми и конкурси.

 

Научната програма има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Тя е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично‐ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС:

РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг;

РП2. Електронни, оптични, сензорни и био‐мехатронни системи и технологии; РП3. Мехатронни системи и технологии; РП4. Чиста енергия и зелени технологии.

Темите са подбрани така, че да се следва цялостния икономически цикъл: от високотехнологично производство, през ресурсно ефективно производство към въвеждане на нисковъглеродна икономика. Провеждането на тези дейности е необходимо за да се постави научно‐изследователския фундамент в България за ускоряване на прехода й от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори”

  • стратегическа цел на България за справяне с обществените предизвикателства.

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Меморандум за сътрудничество между ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ при БАН и ВТУ „Тодор Каблешков“.

На 15.01.2019 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН и ВТУ „Тодор Каблешков“. Подписването на меморандума се състоя в института, където директорът проф. дтн Людмил Дренчев и зам. директорът проф. д-р инж. Пламен Ташев посрещнаха ректора на ВТУ проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова и декана на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Красимир Кръстанов.

Основната цел на подписания меморандум е двете институции да си сътрудничат и да се подпомагат взаимно в образователната, научно-изследователската и иновационна дейност при подготовката на кадри, провеждане на съвместни изследвания и реализация на иновационни проекти и усъвършенстване.

Колектив на ИМСТЦХА – БАН победи в национално изложение

На единадесетото научно изложение “ Изобретения, Трансфер, Иновации“ – ИТИ’18, в Пловдив от 24-29 09.2018 г.колектив на ИМСТЦХА-БАН в състав Илия Чорбов, Красимира Тончева и Любен Лаков получи златен плакет като победител в категорията „Преобразуващи операции“ за разработка на устройство за получаване на гранули от пеностъкло.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НАПРЕГНАТОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЩИТНА ЧЕРУПКА НА РЕАКТОРИТЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

Системата е изцяло проектирана и изпълнена от учени и висококвалифицирани специалисти в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН. Елемент от безопасността на  реакторите тип ВВЕР 1000 на АЕЦ „Козлодуй“ е стоманобетонната защитна черупка, която е и обект на независим държавен и международен надзор. За контролиране надеждността на защитните черупки ИМСТЦХА е внедрил оригинална методика за контрол на напрегнатото състояние на черупките чрез измерване силата на напрягане при анкерите.

Проектирана и изградена е система за автоматичен контрол на напрягащите сили в сноповете, която посредством тензометрични преобразуватели на сила извършва измерване на усилията в определен брой снопове. Състоянието им се записва в база данни и по определен алгоритъм оценява и визуализира напрегнатото състояние на защитната черупка. Резултатите от измерването на силите в сноповете се представят в табличен и графичен вид.

При поредния годишен планов ремонт в АЕЦ Козлодуй, проведен през месец февруари 2018 г., успешно приключи инспекцията на системата за следене на напрегнатото състояние на защитната черупка на реакторите ВВЕР 1000.

При направените през последните години проверки от екипи на Международната агенция по атомна енергия, Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО) и  групата по ядрените въпроси към Европейския съвет и др., безопасността на защитните черупки  получи висока оценка и международно признание.

 

Успешно прилючи проект за анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

В края на 2017 година успешно приключи изпълнението на проект „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ по резултатите от изпитване и изследване на образци-свидетели. Определяне на активностите и неутронния флуенс на образци-свидетели от сборки 3Л на блок 5 и 2Л на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатиет от изпълнението на проекта са пряко свързани с удължаването на срока на ескплоатация на реакторите в централата. Изследванията са проведени по договор, сключен между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, а резултатите окончателно са приети без забележки от Технически съвет на централата през март 2018 година.

Целта на проекта е да се определи изменението на свойствата на метала на корпусите на реакторите на 5 и 6 ЕБ под влияние на радиационното и топлинното въздействие към момента на изваждането на образците от реакторите.

В рамките на изследването е направено измерване активността на 54Mn в три точки на образци-свидетели, измерване активностите на 60Co и 93mNb на неутронните монитори и определяне на неутронния флуенс в три точки на образци-свидетели.

Данните за разположението на сборките от съответните лъчеви комплекти в реакторите и за продължителността на облъчването им бяха предоставени като официални документи от АЕЦ „Козлодуй“ за нуждите на изследването и са част от всеобхватен процес на лицензиране на 5 и 6 блок на централата.

Получените експериментални и разчетни данни  се използват при процедурите по оценяване на възможностите за надпроектно удължаване на експлоатационния срок на пети и шести енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“.

Надпроектното удължаване беше реално извършено от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), която на 03.11.2017 г. официално връчи лиценза за експлоатация на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ за нов 10-годишен период.

По отношение на шести блок, неговият период на експлоатация изтича през 2021 г., а лицензията му е валидна до м. октомври 2019 г. Очакванията са да бъдат подадени всички необходими документи през м. октомври 2018 г. за осъществяване на този процес, като получените резултати от изследването са съществена част от тази документация.

 

Строителство на ново рибарско пристанище в местността „Карантината“ край Варна по проект на Центъра по хидро- и ареродинамика към ИМСТЦХА – БАН

Авторите на проекта са екип от Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА-БАН начело с проф. д-р инж. Румен Кишев. Конструкцията, защитната стена и симулационния модел за вълновото натоварване са разработени от инж. Красимир Маринов. Пристанът е оразмерен за над 100 плавателни съда.

Подводната хидрография с подробна снимка на морското дъно са дело на инж. Иван Добрев. Община Варна ще реализира проекта по програма „Морско дело и рибарство 2014-2020”.

Пристанището ще се намира в източния край на Аспаруховия парк, преди военното поделение “Карантината“,  дало името на местността.

Стойността на проекта е близо 16.6 млн. лева, като собственото финансиране от 8.5 млн. лева вече е одобрено с решение на Общинския съвет.

Проектът предвижда пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение, изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита от ветрово и вълново въздействие, за обслужване на риболовни кораби и първа продажба на уловите от прясна риба. Откъм брега ще има голяма рампа за колесари, за да влизат лодките в морето. Ще има сервиз за ремонт на плавателните съдове. Предвижда се и сграда на три нива с модерен архитектурен силует.

Рибарското пристанище „Карантината“ ще бъде най-модерното по Северното Черноморие и ще съперничи на четирите по-нови пристана, изградени  на юг.

Пристанът ще е естественият завършек на Аспаруховия парк, който общината смята да превърне във втората Морска градина на Варна с изграждане на алеи и места за отдих. Самата форма на вълнолома ще е с място за пешеходци и разходки из порта, без да се пречи на работата и лодките.

Строежът на модерното рибарско пристанище ще започне след края на туристическия сезон и трябва да завърши през 2020 г.

Дарение на центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към ИМСТЦХА – БАН

На 13.03.2018 г. проф. д-р инж. Румен Кишев – ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към Института по металознание, съоръжения и технологии с ЦХА „Акад. А. Балевски” – Българска академия на науките дари мащабен модел на кораб за обслужване на нефтени сондажи на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец”.

Подаръкът беше предаден с подписан акт за дарение между проф. Кишев и директора на ВМГ „Свети Николай Чудотворец” – инж. Виолета Шишкова.

Мащабният модел на кораб ще послужи за практическото обучение на специализирани кадри в областта на морската индустрия.

Награда „Изобретател на годината“

Учени от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН получиха наградата „Изобретател на годината“ в категория “Машиностроене и строителство“

На 06.11.2017 година, във Военния клуб в София, за шеста поредна година бяха връчени наградите „Изобретател на годината“. Церемонията бе организирана от Патентното ведомство на Република България.

В тазгодишните награди участваха 35 изобретения, защитени с патент, дело на 28 учени, разделени в три категории.

В категория „Машиностроене и строителство“ наградата „Изобретател на годината“ получиха учените проф. д-р Пламен Ташев, асист. Николай Алексиев и чл.-кор. д.т.н. Стефан Христов от Центъра по заваряване към Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при БАН.

Обръщение

ОБРЪЩЕНИЕ

на Общото събрание на БАН към българското общество

 

Повече няма да търпим!

 

Ние, учените и служителите на Българската академия на науките, за пореден път сме унизени от приетата от Народното събрание бюджетна субсидия за 2018 г. Във връзка с това на 27.11.2017 г. Общото събрание на БАН обяви протест под надслов „ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ!“, чието начало беше отбелязано със спускането на черни знамена – символ на загиването на най-голямата и най-ефективната научна организация в страната.

Категорично отхвърляме обидните, некомпетентни и манипулативни обвинения, отправяни към нас от представители на управляващото мнозинство. Оценяваме бюджетната политика, провеждана спрямо БАН през последното десетилетие, като война срещу интелекта и призоваваме всички образовани и загрижени за националната ни идентичност хора да подкрепят борбата ни за достоен живот в България!

Протестът ни няма да бъде еднократен акт и ще има своята кулминация по време на Българското председателство на Съвета на Европа. Принудени сме да алармираме не само българската, но и международната общественост за предстоящия разпад на Българската академия на науките – изследователски, духовен и експертен център на българската държава, създаден преди близо 150 години.

11 декември 2017 г.

Програмата за протестните ни действия можете да прочетете тук

Посещение на проф. д-р Таха Матар

В ИМСТЦХА-БАН от 18.04.2017 до 22.04.2017 на посещение беше проф. д-р Таха Матар, Директор на Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI), Кайро, Египет. Посещението се осъществи в изпълнение на съвместен проект по ЕБР между ИМСТЦХА-БАН и CMRDI на тема „Разработване на иновативни стомани и феритни сплави чрез технология за добавяне на нано-модификатори”. Проф. д-р Таха Матар беше специален гост на тържеството по случай 50-тия юбилей на ИМСТЦХА-БАН и поднесе приветствие. По време на посещението бяха проведени срещи на проф. д-р Таха Матар с проф. дтн Людмил Дренчев, Директор на ИМСТЦХА-БАН. Проведоха се работни семинари, на които бяха обсъдени резултатите, получени от колективите на двата института. Бяха набелязани нови задачи за изпълнение на проекта.

По-долу са показани моменти от съвместната работа по време на посещението  на проф. д-р Таха Матар в ИМСТЦХА-БАН.

Курс на тема „Металография – теория и практика“

На 11 и 12 май 2017 г. в ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ бе проведен курс на тема „Металография – теория и практика“, който се провежда периодично от доц. д-р Р. Лазарова. Този път обучаващите се бяха докторанти от ИМСТЦХА-БАН и служители на фирма “Liebherr-Hausgeräte Marica” ЕООД. Бяха разгледани въпросите:

-Оптическа микроскопия и устройство на металографския микроскоп.
-Автоматичен количествен металографски анализ.
-Определяне на микротвърдост на метали и сплави .
-Металография на железни, алуминиеви, цинкови и медни сплави.
Бяха проведени и практически занятия в лаборатория „Металография“. Участниците разшириха знанията си и подобриха уменията си относно един от най-използваните методи в съвременните научни и индустриални изследвания – оптическата микроскопия.  По-долу са показани моменти от провеждане на семинара.

ИМСТЦХА „Акад. Ангел Балевски“ при БАН празнува своята 50-годишнина

На 18 април 2017 година Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ при БАН празнува  50-годишнината от създаването си  (… към филма от честването)в Големия салон на БАН. Слово произнесе директорът на института проф. Людмил Дренчев.
Председателят на Българската академия на науките акад. Ю. Ревалски връчи на Института почетен плакет и грамота за изключителни постижения в науката и технологиите във връзка с юбилея

 

Бяха получени поздравителни адреси от институти и университети, с които Институтът работи, а именно:
1. Ръководството на Академията, акад. Юлиан Ревалски;
2. Ректорът на ТУ – София, проф. дтн. Инж. Георги Михов;
3. Ректорът на ХТМУ – София, проф. д-р инж. Митко Георгиев;
4. Деканът на МТФ към ТУ – София, проф. д-р инж. Г. Тодоров;
5. Деканът на факултет по металургия и материалознание пре ХТМУ, доц. д-р инж. Розина Йорданова;
6. Директорът на Институт по механика при БАН проф. Васил Каварджиков;
7. Директорът на Национален интитут по метеорология и хидрология при БАН проф. д-р Хр. Брънзов;
8. Директорът на Института по роботика акад. Чавдар Руменин;
9. Директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН доц. д-р Димитър Тонев;
10. Директорът на Институт по електроника при БАН проф. дфн Лъчезар Аврамов;
11. Директорът на Институт по информационни и комуникационни технологии член-кор. Светозар Маргенов;
12. Директорът на Институт по обща и неорганична химия проф. д-р Пламен Стефанов;
13. Директорът на Институт по полимери доц. д-р Нели Косева;
14. Директорът на Институт по катализ доц. д-р Силвия Тодорова;
15. Директорът на Институт по органична химия с Център по фитохимия проф. дхн Светлана Симова;
16. Директорът на Институт за гората при БАН доц. д-р Миглена Жиянски.

Беше показан филм с видео поздравления от ръководители на български и чуждестранни индустриални и научни партньори, с които Институтът развива дългогодшна съвмесна дейност
Към филма

 

 

 

 

Шеста национална конференция

Шеста национална конференция с международно участие
Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2017

На 29 и 30 май 2017 г., в Големия салон на БАН, ще се проведе шестата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2017”.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидроаеродинамика при БАН „Акад. Ангел Балевски“ под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Цялата информация

Награди на НС4-ИМСТЦХА-БАН за 2016 г.

Наградите са за 2016 г и във връзка с проект на тема “РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ БЕЗОЛОВНИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА” по Договор за субсидиране № 7ИФ-02-37/31.07.2014 г. с Националния иновационен фонд с ръководител проф. д-р Любен Лаков. На база разработения проект от широка гама безоловни състави кондензаторна керамика е създаден супер многослойна многоклетъчна кондензаторна батерия.

L4L5L6

Joint underwater mine warfare workshop Bulgaria, Sozopol, 20.06-23.06.2016

От 20 до 23 Юни, 2016 г., в гр. Созопол, Военноморска база „Атия“ се проведе международен семинар на тема „Joint Underwater Mine Warfare Workshop“. Семинара беше организиран от Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика – БАН, Военноморските сили на Р България и Naval Surface Warfare Center, Florida.

Разбери повече

Резултати от конкурса за 24 май

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика при БАН през месец май проведе традиционния си Конкурс за най-добра научно-теоретична и научно-приложна разработка в чест на 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. От представените за участие разработки на първия етап в конкурса бяха избрани шест от тях, които да продължат във втория етап. На 19 май 2016 година беше проведена тържествена сесия на Общоинститутския колоквиум и след тайно гласуване на членовете на Научния съвет, представените разработки бяха класирани както следва:

Научно-теоретични разработки

І. Любомир Анестиев, „Моделиране на процеса на растеж на трикомпонентни – трифазни евтектики“.

ІІ. Георги Стефанов, „Термомеханично изследване на NiNbZrTiAl бързозатвърдени аморфни сплави“.

ІІІ. Николай Дюлгеров, Стоян Пършоров и Явор Бойчев, „Изследване влиянието на пластичната деформация върху температурната зависимост на вътрешното триене“.

 

Научно-приложни разработки:

І. Нели Гидикова, Владимир Петков и Радослав Вълов, „Иновационен продукт от синтеровани материали и композитно покритие“.

ІІ. Любен Лаков, Нели Гидикова, С. Енчева, Н. Стоименов, Б. Живов, М. Александрова, П. Цонев, „Състав и свойства на нови „жълти павета“ от петрургичен материал на база седиментни скали“

ІІІ. Аделина Тумбарска и Светлозар Калпакчиев, „Изследване ефективността на светлинно-звукова граната в ситуация на терористична заплаха“.

 

На авторските колективи бяха раздадени парични награди.

Награда за Научна секция 4 на ИМСТЦХА “Акад. А. Балевски” – БАН

f1

Наградата е дадена от Националната браншова организация за електрическа мобилност във връзка с проект на тема “РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ БЕЗОЛОВНИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА” по Договор за субсидиране
№ 7ИФ-02-37/31.07.2014 г. с Националния иновационен фонд с ръководител проф. д-р Любен Лаков. На база разработени широка гама безоловни състави кондензаторна керамика е създаден супер многослойна многоклетъчна кондензаторна батерия

f2

Награда за Научна секция 4 на ИМСТЦХА “Акад. А. Балевски” – БАН

Наградата е дадена от Националната браншова организация за електрическа мобилност във връзка с проект на тема “РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ БЕЗОЛОВНИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА” по Договор за субсидиране

№ 7ИФ-02-37/31.07.2014 г. с Националния иновационен фонд с ръководител проф. д-р Любен Лаков.
Цялата информация

 

Курс „Оборудване, системи и технологии за физическа защита“

МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Специалност “ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА  С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“

КУРС „ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА“

Институтът по металознание съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – Българска Академия на Науките (ИМСТЦХА-БАН) и Университетът за национално и свтовно стопанство (УНСС- София) разработиха съвместна програма за курс „Технологии, системи и оборудване за физическа защита“ за чуждестранни студенти.

Курса е част от специалиалността  „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“, с преподаване на английски език.

DSC_2263

 

Курсът ще се проведе в сградата на ИМСТЦХА-БАН от 21-25.03.2016 г.

DSC_2260

 

Професор д-р Стойчев приветства участниците и откри курса„Технологии, системи и оборудване за физическа защита“ в първия му ден от програмата.

DSC_2261

 

Участниците в курса и преподавателския екип – обща снимка.

DSC_2266

Президентът Росен Плевнелиев посети институти на БАН

visit-Plevneliev-1 Президентът на Република България Росен Плевнелиев посети 2 от институтите на БАН – Института по органична химия с Център по фитохимия и Института по металознание, технологии и съоръжения с Център по хидроаеродинамика.

“БАН е на прав път, но има нужда от фокус, целенасочена подкрепа и от правилни механизми, които да подкрепят възможностите на Академията”, заяви президентът Росен Плевнелиев днес след посещение в два от институтите на Българската академия на науките – Института по органична химия с Център по фитохимия и Института по металознание, технологии и съоръжения с Център по хидроаеродинамика. Според държавния глава, БАН е институция, чиито потенциал трябва да бъде използван пълноценно, „защото има какво да покаже и какво да направи за държавата”.

Посещение на виетнамска делегация

Във връзка с постигнатото през 2013 година междудържавно споразумение и като продължение на установено вече сътрудничество, на посещение в Института в периода 29 септември – 4 октомври 2015 беше делегация от нашите виетнамски партньори от Института по корабни науки и технологии в Ханой. Делегацията беше водена от д-р Динх Кхак Минх, генерален директор на Интитута. Участие в дискусиите взеха и трима специалисти от Полша, а именно д-р Йозеф Тужински, зам. директор на Института по леене в Краков, д-р Збигнев Пончек, главен експерт в Института по леене в Краков и Станислав Дайчер, водещ спечиалист от фирмата „КПР Продлев“ – Краков. Виетнамската делегация посети Центъра по хидро- и аеродинамека във Варна, където обсъди въпроси свързани с корабостроенето, експлоатация на ВЕИ съоръжения, както и обучение на студенти и специалисти. На територията на Института по металознание в София се обсъждаха в детайли възможностите за научни изследвания и технологично сътрудничество при разработването на сплави за корабни винтове и тяхното производство. Бяха подписани споразумения за продължаване на съвместната дейност в рамките на съвместен проект. Предстои нова среща между специалистите от България, Виетнам и Полша в първото полугодие на 2016 година.

 

 V2  V4  V6

 

   V8  V9

Пета национална конференция

На 22 и 23 октомври в Големия салон на БАН в София се проведе

Пета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2015″.

Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН под председателството на акад. Стефан Воденичаров

Повече информация за събитието

Среща със заместник-кмета на Столична община

На 09.04.2015 г. в Института се проведе среща със заместник-кмета на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” г-н Тодор Чобанов.
Дискутираха се възможности за съвместна подготовка на проекти с финансиране от националните фондовете и такива на Европейския съюз. Обсъди се възможност за ползотворно сътрудничество между Института по металознание и Столична община по проекти свързани с градския дизайн, благоустройствени дейности и оползотворяване на отпадъци.
В края на срещата се постигна взаимно съгласие за по-нататъшно развитие на установените контакти  и осъществяване на ефективни действия по обсъжданите  теми.

 

 

Среща с проф. д-р Савко Малинов

На 8.04.2015 г. в залата на централната сграда на Института се проведе среща с проф. д-р Савко Малинов от Queen’s University, Белфаст. Доктор Малинов притежава  почетното звание „Гост-професор“ на Института. Неговите научни постижения са в различни области на металознанието. Международно признат е приносът му в разработването и охарактеризирането на титанови сплави и тяхното приложение. На срещата той представи структурата, изследователската дейност и научните постижения на Университета.
Презентацията и дискусиите се проведоха в рамките на час и половина. Проф. Малинов представи своята професионална биография, запозна присъстващите със структурата на Университета и коментира някои от основните изследователски дейности, които имат допирни точки с разработваните теми в Института. Специално внимание беше отделено на досегашното дългогодишно сътрудничество между колеги от двете институции и реализираните проекти, финансирани от различни британски фондове.

Тук са представените : Презетация1 и Презентация2

В хода на дискусиите бяха представени възможните източници за финансиране на бъдещи съвместни изследвания. Бяха намерени общи интереси и възможности за изготвяне на проектни прeдложения в областта на алуминиевите композити с наноразмерна усилваща фаза и разработването на хибридни метални пени.

 

1 2 3

 

 

Победители в Конкурса за най-добър иновативен проект

Церемонията по награждаването на победителите в Конкурса за най-добър иновативен проект „Производство на пеностъкло“, проф.  Любен Лаков, Институт по металознание при БАН, ще се състои в Зала А, ет. 1 в БТПП на 30.03.2015 г.
виж още

Удостояване с почетно звание „Honorable Research Fellow” на проф. Йежи Собчак

Certificate JJSobczak

 

 

На заседание на 12 ноември 2014 година Научният съвет прие единодушно решение за присъждане на почетното звание на Института „Honorable Research Fellow” на проф. Йежи Йозеф Собчак, за неговите постижения в областта на металознанието и по-специално в областта на металните композити, а също и за заслугите му към развитие на научните контакти между Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН и Института по леене в Краков, Полша.

 

Разбери повече

Удостояване с почетни звания “Honorable Member” на проф. Wang Cunlong и “Honorable Research Fellow” на проф. Feng Shaoren

 wang1  wang3  feng1

На заседание на 12 декември 2014 година Научният съвет прие единодушно решение за присъждане на почетното звание на Института “Honorable Member” на проф. Wang Cunlong и почетното звание „Honorable Research Fellow” на проф. Фен Шаорен за заслугите им в развитието на научното сътрудничество и разширяване на научно-приложни контакти между Института по металознание, съоръжения и технологии “ Акад. Ангел Балевски” с център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) с Вътрешномонголския института за изследване на метални материали (IMMMRI) в гр. Нимбо, Китай, както и за популяризиране на авторитета и постиженията на Института по металознание.

Разбери повече

Присъждане на почетно звание „Гост-професор“ на проф. д-р Савко Малинов от Queen’s University, Белфаст

Certificate signedНа 12 декември 2014 година Научният съвет единодушно взе решение да се присъди почетното звание „Гост-професор“ на проф. д-р Савко Малинов. Професор Малинов работи повече от 15 години в Queen’s University, Белфаст. Научните му постижения са в различни области на металознанието. Значителен и международно признат е неговия принос в областта на титановите сплави и тяхното приложение. Повече от 10 години колеги от нашия институт работят заедно с него по различни проекти, финансирани от британски фондове. Четирима души са били на специализация във факултетите на Queen’s University, в които той е работил. Понастоящем той активно съдейства pro bono за разработването в Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН на композитни покрития върху метални материали и създаване и използване на титанови хидриди.

Присъждане на почетно звание „Гост-професор“ на проф. дхн Тони Спасов

ts1

 

На 3 декември 2014 година Научният съвет единодушно взе решение да се присъди почетното звание „Гост-професор“ на проф. дхн Тони Спасов. Професор Т. Спасов е изтъкнат български учен, химик, член-кореспондент на БАН. Научните му постижения са в различни области на неорганичната химия. В момента е декан на Химико-фармацевтичния факултет при Софийския университет. През последните няколко месеца започна работа в Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидроаеродинамика при БАН, свързана с развитие на нови състави и на аморфни и наноструктурирани метални материали. Неговото активно съдействие pro bono е от решаващо значение за успешното развитие на това съществуващо преди направление  в Института.

Курсове за обучение по заваряване

zavar4ik

В Центъра за професионално обучение по заваряване се провеждат курсове за обучение на заварчици за придобиване на правоспособност по заваряване за процесите:

  • Ръчно-електродъгово заваряване;
  • ВИГ-заваряване;
  • МИГ/МАГ-заваряване;
  • Газо-кислородно заваряване, спояване и рязане;
  • Подфлюсово заваряване.

Обучението се извършва съгласно, БДС EN ISO 9606, БДС EN 1418 въз основа на лиценз на НАПОО №200212039 и в съответствие на Наредба №7 на МОН, издава:

  • Свидетелство за правоспособност по заваряване;
  • Свидетелство за професионална квалификация по заваряване.

Разбери повече

Семинари

Управление на непрекъснатостта на Системата за отнемане на топлина и превръщането й в кинетична енергия на парогенератора на ядрена електроцентрала. Разработване на процедури и моделиране на съвременна система за сигурност и защита на водния канал на ядрена електроцентрала
Цялата информация

Анализ на въздействието върху дейността на Системата за отнемане на топлина и превръщането й в кинетична енергия на парогенератора на ядрена електроцентрала
Цялата информация

Разбери повече

Четвъртата национална конференция

Четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”

На 23 и 24 октомври 2014 г., в Големия салон на БАН, се проведе четвъртата национална конференция с международно участие “Металознание, хидро- и аеродинамика и национална сигурност 2014”.

K_IV_1Конференцията беше открита от проф. дтн Людмил Дренчев, директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии “Акад. А. Балевски” с център по хидро- и аеродинамика.

 

K_IV_2

 

 

 

 

82 доклада бяха представени на събитието, от които 40 секционни и 42 постерни. Автори и съавтори са участници от България, Гърция, Румъния и Русия. Работни езици: български и английски.

Разбери повече