EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Проекти

Проекти в областта на материалознанието, екологията, ядрената сигурност, корабната хидродинамика.
 

Към проекти със собствена страница

Текущи проекти

Реализирани проекти

Тема на проекта:Адаптивни сензорни системи със самоизграждаща се комуникационна среда за анализ на околното пространство
Период на изпълнение:2014 – 2016 г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи на различни по тип сензори в обща система в зависимост от изискванията за степен на защита, себестойността и целесъобразност на съответните модули.
Очаквани Резултати:Получаване на нови знания, свързани с характеристиките и изискванията на техническите средства за наблюдение и контрол, откриването и разпространение на нарушенията в статика на системите за наблюдение и въздействие. Създаване и усъвършенстване на пасивните и активните сензори за откриване, класифициране и опознаване на обекти, като самостоятелни изделия и като модули от система.Усъвършенстване на средствата и способите за намаляване на лъжливи и случайни сработвания и повишаване истинността при алармени събития. Създаване на усъвършенствани активни изпълнителни устройства, като самостоятелни изделия и като модули от системи. Усъвършенстване на средствата и способите за предаване на информация чрез радио модули за безжична комуникация.
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Мобилни системи за защита на обекти от критичната инфраструктура
Период на изпълнение:2014 – 2016 г.
Ръководител:Проф. д-р Стоил Тодоров
Анотация:Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи и възможностите за съвместна работа на различни по тип линейни сензори в обща система. Основните индикативни параметри, по които се съди за заплаха и риск от неправомерно въздействие върху охраняемите обекти, са нарушенията на статика на системата,които могат да бъдат създадени от: излъчена от човешкото тяло топлина, движение, шум, вибрации, счупване, физическо разрушаване на целостта. На тези принципи работят и сензорите, които са най-важната съставна част на системите.
Очаквани Резултати:Получаване на нови знания, свързани с откриването и разпространение на нарушенията в статика на системата и за пространствено-временната им обработка. Създаване на усъвършенствани пасивните и активните сензори за откриване, класифициране и опознаване на обекти, като самостоятелни изделия и като модули на система за защита Усъвършенстване на средствата и способите за визуализация на информация от движещи се обекти. Минимизиране на лъжливи и случайни сработвания и повишаване истинността при алармени събития.
Финансирща организация:БАН
Тема на проекта:Разработване на технология за електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве чрез внасяне на наноматериали в наварявания метал
Период на изпълнение:2012 – 2015г
Ръководител:доц. д-р Пламен Ташев
Анотация:Целта е да се разработи и реализира иновативна технология за електродъгово нанасянена износоустойчиви слоеве чрез добавяне на наноматериали към стопилката назаваръчната вана.
Очаквани Резултати:Съобразно разработената технология за наваряване и други технически изисквания свързани с управление и измерване на основни параметри на процеса като заваръчни ток и напрежение, температура и др. е комплектована необходимата апаратура, която е тествана и са наварени пробни образци.
Финансирща организация:Националния Иновационен Фонд
Тема на проекта:Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци
Период на изпълнение:декември 2016 – декември 2018 г.
Ръководител:Доц. д-р Румяна Лазарова, проф. дфн Петър Петров
Анотация:Настоящият проект има за цел да получим модифицирани с наночастици от TiCN и AlN слоеве върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост и изясним процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация. Възнамеряваме да постигнем повишаване на повърхностната твърдост и износоустойчивост на избраните материали посредством нанасяне на наночастици върху металната повърхност с подходяща паста и следващото облъчване с електронен сноп. Планираме изследване на микроструктурата и свойствата на получените покрития; оптимизиране на технологичните режими на повърхностна обработка с високоенергиен източник; оптимизиране на концентрациите на наночастици в слоевете; обяснение на промяната на свойствата на модифицирания материал; определяне на формата и размерите на течната вана при селективно електроннолъчево претопяване със сканиращ електронен сноп, както и скоростите на кристализация чрез методите на числено моделиране; изследване на условията и процесите на зародишо- и структуроообразуване при внасянe на наночастици в субстрат от алуминий и AlSi12Cu2NiMg; изучаване на ролята на наночастици с малка и голяма разлика в параметрите на кристалната решетка в сравнение с тези на алуминия в процеса на бърза кристализация.
Очаквани Резултати:- Получаване на модифицирани повърхностни научни резултати: слоеве с наночастици от TiCN и AlN върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg с дебелини над 150 µm, микротвърдост над 2,5 пъти по-висока от тази на субстрата и по-висока износоустойчивост в сравнение с тази на субстрата. - Ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване. - С помощта на статистически методи и моделиране ще бъдат определени технологичните параметри на процеса на селективно електроннолъчево претопяване, при които се получават слоеве с оптимални дебелини и свойства. - Ще се разработи топлинен модел, при който се вземат предвид стойностите на честотата и амплитуда на сканиране по предварително зададена траектория на потока ускорени електрони. Чрез числени пресмятания ще се определят формата, размерите на стопената зона, също така и скоростите на кристализация в нея. - Ще бъде получен материал с по-добри повърхностни свойства за производство на двигателни бутала и цилиндрови втулки. - Ще бъдат обяснени получените повърхностни свойства с процесите на структурообразуване. - Ще бъде изучен въпросът за ролята на наночастици с различен параметър на кристалната решетка върху процесите на кристализация с висока скорост. - Механизмът на зародишообразуване върху наночастица ще бъде изяснен.
Финансирща организация:ФНИ към МОН на Република България