За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание, по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ – 1 /един/ брой ; академична длъжност „главен асистент“ в научна област 5. Технически науки, професионално
направление 5.6 Материали и материалознание, по научна специалност
„Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ –
1 /един/ брой
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Теория на кораба” – 1 /един/ брой
Цялата информация