За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Обявява за конкурс за заемане на академична длъжност доцент”  – 1 /един/ брой за професионално направление 5.6. Материали и материлознание  – НС 5 „Технологии и системи за защита, и длъжност „доцент”  – 1 /един/ брой за професионално направление 5.6. Материали и материалознание – НС 7 „Специализирани сензори и устройства”
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство  – 1 /един/ брой
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“   в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)   – 1 /един/ брой
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“   в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Материалознание и технология на машиностроителните материали )   – 1 /един/ брой
Цялата информация

Защита на дисертационния труд на Андон Бижев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Защита на дисертационния труд на Христо Кондов за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“   в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура )   – 1 /един/ брой
Цялата информация