За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” – БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание  – 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция  1 „Металознание“ към Института  със срок 2 /два/ месеца от публикуването в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.