За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Защита на дисертационния труд на Андон Бижев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Защита на дисертационния труд на Христо Кондов за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“   в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура )   – 1 /един/ брой
Цялата информация

Защита на дисертационния труд на Деян Градинаров за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Защита на дисертационния труд на Светла Янева за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
Цялата информация

Обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“   в  научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание   – 1 /един/ брой
Цялата информация