За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” – БАН – София,  обявява конкурс за заемане на: академична длъжност „главен асистент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, по научна специалност „Теория на кораба“ – 1 /един/ брой  за нуждите на ЦХА-Варна към Института и  академична длъжност „главен асистент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание по научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – 1 /един/ брой   за нуждите на Център по заваряване към Института със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“.