EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Трета национална конференция

Трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2013“

DSC_0900 Програма за провеждане на национална конференция с международно участие на тема: „Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура на Р. България“

Постери:

Композитен материал на база корундова керамика за защита от кумулативни и кинетични боеприпаси.
Цялата информация

Обзор на технологии и съоръжения за производство на пеногранули.
Цялата информация

Физико-химични, механични и електрични свойства на едрогабаритна пиезокерамика преди и след поляризация
Цялата информация

Използване на нано- и мултидисперсни прахове при ВИГ наваряване на износоустойчиви слоеве
Цялата информация

Изследване на процеса на разрушаване на прокатен вал във фирма „Стомана Индъстри“ – гр. Перник
Цялата информация

Изследване на електрохимични никелови композитни покрития модифицирани с частици от нанодиаманти
Цялата информация

Examination of welded joint from the cooling system of photovoltaic installation
Цялата информация

Разработване на нови марки икономично легирани стомани за автомобилното машиностроене
Цялата информация

Презентации:

Термична устойчивост и вискозитет на аморфни Al82Co5Ni8Y5 и Al85Co2Nd4Ni5Y4 сплави
Цялата информация

Методология за моделиране на критична инфраструктура. Мерки за защита на критична инфраструктура.
Цялата информация

Оперативен риск – оценка и предотвратяване в обекти от критичната инфраструктура
Цялата информация

Документиран общ подход за интегриране на системи за управление на бизнеса, изградени на базата на ISO стандарти – „Annex SL“
Цялата информация

Добри практики за провеждане на анализ на въздействието върху дейността
Цялата информация

Интегриран модел за сигурност и защита на обекти от критичната инфраструктура
Цялата информация

Числени методи за определяне закона на разпределение на координатите на обект в зона на наблюдение на няколко източника
Цялата информация

Многонационална бригада югоизточна Европа и ролята й за подпомагане при бедствия в региона
Цялата информация

Оценяване на вторичното въздействие от извънредни ситуации
Цялата информация

Композитен материал на база корундова керамика за защита от кумулативни и кинетични боеприпаси
Цялата информация

Система от стандарти за сигурност на обществото. Стандарти за действия при кризи и извънредни ситуации.
Цялата информация

Портативни захранващи устройства с подобрена надеждност
Цялата информация

Методи за анализ на нискочестотни акустични сигнали от хеликоптери
Цялата информация

Балистика на тяло при свободно падане в земната атмосфера
Цялата информация

Residual stress studies in electron and laser beam welding using neutron diffraction
Цялата информация

За нов модел на научните изследвания в сигурността и отбраната
Цялата информация

Ефективност на разходите за отбрана и общественият интерес към сектора
Цялата информация

Значение на икономическото и технологичното развитие за международната търговия и сътрудничество в ЕС
Цялата информация

Methodology for optimizing the influence of surface roughness on the functional properties of details in mechanical engineering
Цялата информация

Софтуер за управление и комуникация при локален команден център
Цялата информация

Биметални и метални покрития върху титан от калай и олово нанесени чрез горещо метализиране
Цялата информация

България и Балканите – проблеми на сигурността
Цялата информация

Управление на безпилотна мобилна наземна система за реакция при кризи
Цялата информация

Система за управление при дънна платформа, чрез безконтактно определяне на ниво
Цялата информация

Корозионна устойчивост на ВИГ съединения от стомана 1.4404, заварени с постоянен и импулсен ток
Цялата информация

Физични технологии за получаване на наноструктурни материали на основата на нитриди
Цялата информация

Относно Valentin Djambov