EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Профил на купувача

Строително – монтажни работи за намаляване на топлинните загуби в блок А на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. А.Балевски“ /ИМСТЦХА/-създаден на 24.08.2017 г.
Цялата информация

Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Инситут по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН
Цялата информация

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН
Цялата информация

Периодична покупка на бензин А-95Н, евродизел-2 и газ пропан-бутан
Цялата информация

Доставка на хоризонтален стругов център с цифрово – програмно устройство (ЦПУ)
Цялата информация

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад А. Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика – БАН“
Цялата информация

Публична покана, по реда на Глава осма А от ЗОП – Доставка на гориво за ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП в ИМСТЦХА-БАН
Цялата информация