EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Контакти

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН

БЪЛГАРИЯ
1574 София
ул. „Шипченски проход“ 67
Тел. : (+359 2) 46-26-220
Факс: (+359 2) 46-26-202

Директор
Професор дтн Людмил Дренчев

Тел. : + 359 2 46-26-220
E-mail: ljudmil.d@ims.bas.bg

Зам. Директор
Академик Стефан Воденичаров
по научно-изследователската дейност

Тел. : + 359 2 46-26-200
E-mail: stvims@ims.bas.bg

Зам. Директор
Доцент д-р Ленко Станев
по научно-приложната дейност

Тел. : + 359 2 46-26-215
E-mail: stanev@ims.bas.bg

Зам. Директор
Професор д-р Румен Кишев
по морски науки и технологии

Тел. : + 359 52 370-512
E-mail: r.kishev@bshc.bg

Пом. Директор
Професор д-р инж. Кирил Стойчев

Тел. : + 359 2 46-26-292
E-mail: kstoichev@ims.bas.bg

Научен секретар
Доцент Николай Личков, д.т.н.

Тел. : + 359 2 46-26-250
E-mail: nlg@ims.bas.bg

Председател на НС
Професор д-р Камен Веселинов

Тел. : +359 2 46-26-249
E-mail: veselinov@tu-sofia.bg

Главен счетоводител
Мария Димитрова

Тел. : + 359 2 46-26-236

Осигуряване на научната и
научно-приложната дейност

Инж. Димитър Димитров

Тел. : + 359 2 46-26-207
E-mail: ddimitrov@ims.bas.bg

Началник на отдел
„Стопанско административен“

Инж. Веселин Дилановски

Тел. : + 359 2 46-26-244

Човешки ресурси
тел. (+359 2) 46-26-228

Счетоводство
тел. (+359 2) 46-26-273

Телефонен указател