EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Home page

 

Добре дошли в нашия сайт

Тук ще намерите информация за дейноста и научните постижения по тематиката на института и възможностите за съвместна работа по научни и научно-приложни проекти.
 

Текущи проекти

 • Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци

  Настоящият проект има за цел да получим модифицирани с наночастици от TiCN и AlN слоеве върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост и изясним процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация. Възнамеряваме да постигнем повишаване на повърхностната твърдост и износоустойчивост на избраните материали посредством нанасяне на наночастици върху металната повърхност с подходяща паста и следващото облъчване с електронен сноп. Планираме изследване на микроструктурата и свойствата на получените покрития; оптимизиране на технологичните режими на повърхностна обработка с високоенергиен източник; оптимизиране на концентрациите на наночастици в слоевете; обяснение на промяната на свойствата на модифицирания материал; определяне на формата и размерите на течната вана при селективно електроннолъчево претопяване със сканиращ електронен сноп, както и скоростите на кристализация чрез методите на числено моделиране; изследване на условията и процесите на зародишо- и структуроообразуване при внасянe на наночастици в субстрат от алуминий и AlSi12Cu2NiMg; изучаване на ролята на наночастици с малка и голяма разлика в параметрите на кристалната решетка в сравнение с тези на алуминия в процеса на бърза кристализация.

  Разработване на технология за електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве чрез внасяне на наноматериали в наварявания метал

  Целта е да се разработи и реализира иновативна технология за електродъгово нанасянена износоустойчиви слоеве чрез добавяне на наноматериали към стопилката назаваръчната вана.
 • Мобилни системи за защита на обекти от критичната инфраструктура

  Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи и възможностите за съвместна работа на различни по тип линейни сензори в обща система. Основните индикативни параметри, по които се съди за заплаха и риск от неправомерно въздействие върху охраняемите обекти, са нарушенията на статика на системата,които могат да бъдат създадени от: излъчена от човешкото тяло топлина, движение, шум, вибрации, счупване, физическо разрушаване на целостта. На тези принципи работят и сензорите, които са най-важната съставна част на системите.

  Адаптивни сензорни системи със самоизграждаща се комуникационна среда за анализ на околното пространство

  Целта е да се реализират и изследват усъвършенствани системи на различни по тип сензори в обща система в зависимост от изискванията за степен на защита, себестойността и целесъобразност на съответните модули.
 • Подобряване на градската сигурност и защита с внедряване на усъвършенствани детекторни и сензорни системи.

  В Европа градските райони осигуряват достъп до високо интегрирани инфраструктурни системи като водно, електрическо и газово снабдяване, комуникации и обществен транспорт, също така и множество обекти като химически заводи, петролни рафинерии , ядрени централи и др

  Разработване на нови безоловни керамични материали за електрониката

  Проектът е свързан с политиката на Европейския съюз от 21.06.2016г. произвежданите и внасяни в ЕС електрически и електронни керамики да не съдържат тежки метали, а също и приетата от Р България наредба, според която забраните се отнасят и за нея, като член на ЕС.
 • Техническо сътрудничество за разработване на документация, развитие и оптимизиране на технология за леене с газово противоналягане на детайл носач

  Разработва се, комплексна конструктивна и технологична документация на цялостния процес на получаване чрез леене с газово противоналягане, на високоотговорен детайл (носач ) от окачването на автомобилите

  Съвместно изследване на наномодифицирана специална бутална алуминиева сплав

  Разработва се технология за въвеждане и усвояване на наноразмерни прахове-модификатори в стопилка на бутална алуминиева сплав.
 • Изследване и разработване на технологии за рециклиране на метални отпадъци

  Поради нарастващото количество метални отпадъци и в частност окалината ще се търсят ефективни технологии за оползотворяване на тези отпадъци

  Подобряване на технологията за леене на отливки от алуминиеви сплави чрез компютърно симулиране и нанотехнология

  Чрез компютърно симулиране и внасяне на наноматериали се оптимизират технологиите за леене на различни по геометрия алуминиеви отливки
 • Изследване и определяне на оптималните технологични параметри на процеса на електросъпротивително заваряване на стоманени телове и арматурна стомана с цел повишаване на качеството на заварените съединения и намаляване на енергийните разходи

  Целта е да бъдат контролирани и управлявани процесите на електросъпротивително заваряване на телове и арматурна стомана. Това е от голямо значение за индустрията поради все по-нарастващото потребление на заварени мрежи в строителството, животновъдството (птицевъдството), търговията и бита.

  Изследване на взаимодействието на сложно-съставни силикати от металургичната шлака с алкални разтвори

  Целта настоящия проект е насочена към получаване на нови, фундаментални знания за взаимодействието на съставна стъкловидна фаза от медна пирометалургична шлака с алкални разтвори. Шлаката е със сложен химичен състав, минерална структура и силна кристализационна способност и знания за разтворимостта на силициев диоксид в алкален разтвор и последващата му неутрализацията с минерална киселина не могат да се прилагат директно. Получените данни ще могат да се ползват за създаване на нови екологичносъобразни процеси за рециклиране на шлаката и за получаване на микро и нано-размерен аморфен силициев диоксид (силикагел) с ниска плътност и голяма активна повърхност.
 • Оползотворяване на отпадния продукт летяща пепел за получаване на съвременни леки и евтини композити на базата на алуминиеви сплави

  Проектът може да се разглежда като стъпка към оползотворяването на отпадния продукт летяща пепел чрез разработването на нови високопорести структури и олекотени метални композити. Летящата пепел се генерира в огромни количества не само в България и Китай, но и във всички индустриални страни по света. Целта на проекта е да бъдат разработени технологии за оползотворяване на летяща пепел получавана в България и Китай като усилваща фаза в метални композити. Структурата и механичните свойства на получените композитни материали ще бъдат определени с цел да се улесни тяхното приложение като структурни и функционални елементи в различни инженерни системи.

  Разработване на ново поколение леки метални материали за съвременни космически приложения

  Проектът има за цел да разработи и охарактеризира нов клас леки висококачествени метални материали и метални композити с хомогенна и градиентна структура, която осигурява драстична промяна във възможностите за приложение в самолетни и космически системи. За да се реализира тази цел ще бъдат разработени магнезиеви материали с подредена порестост и викокоякостни влакна или метални нишки като усилваща фаза.

Новини

 • Шеста национална конференция с международно участие Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2017 На 29 и 30 май 2017 г., в Големия салон на БАН, ще се проведе шестата национална конференция с международно участие “Металознание,…
 • На 22 и 23 октомври в Големия салон на БАН в София се проведе Пета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2015″. Конференцията се организира от Институтa по металознание, съоръжения…

Сертификати и награди